3 min lezen

De corona-uitbraak: wat te doen als bestuurder?

NL

Als gevolg van de recente uitbraak van het coronavirus – COVID-19 – verkeren veel ondernemingen plots in zwaar weer. Voor sommige ondernemingen is er geen acuut probleem, maar voor andere is een faillissement ineens een reëel scenario. Voor bestuurders van deze ondernemingen, betekent dit dat zij zich meer bewust moeten zijn van hun handelen. Dit blog bespreekt de voornaamste punten om rekening mee te houden.

Onderneming in zwaar weer

Wanneer de continuïteit van een onderneming gevaar loopt, moeten bestuurders de onderneming uit eigen beweging staken wanneer er redelijkerwijs geen mogelijkheden bestaan deze in wat voor vorm dan ook voort te zetten. Dit betekent echter niet dat het bestuur zomaar het bijltje erbij neer moet gooien. Zelfs wanneer de kans op het voortbestaan van de onderneming klein is, handelt het bestuur niet per definitie onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
als zij probeert de onderneming, al dan niet in gewijzigde vorm, voort te zetten.

Faillissement

Wanneer de onderneming het niet redt en het faillissement van de onderneming wordt uitgesproken, zal in de meeste gevallen blijken dat het voortzetten van de onderneming vanaf een zeker moment de schuldenlast heeft verzwaard en de verhaalsmogelijkheden van de crediteuren heeft verkleind. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
zal deze situatie afwegen tegen de kans dat vanaf datzelfde moment het bestuur zou hebben kunnen slagen in haar poging om de onderneming te redden, wat ertoe zou hebben geleid dat alle bij de onderneming betrokkenen in een betere positie zouden zijn komen te verkeren. Het is dus zaak het kantelmoment te herkennen en vanaf dat moment de reddingspogingen te staken en aan te sturen op faillissement.

Wat te doen als bestuurder

De bestuurstaak in zijn algemeenheid is het besturen van de vennootschap met het oog op het bestendige succes daarvan. Wanneer de vennootschap in zwaar weer is komen te verkeren, verandert de rol van het bestuur enigszins. De curator zal bij een eventueel faillissement het gedrag van bestuurders (zeker in deze cruciale periode) immers onder de loep leggen. De curator kan vervolgens beslissen om naar aanleiding van dit gedrag een vordering uit hoofde van artikel 2:248 BW of 2:9 BW in te stellen (de zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
).

Naast de norm die in zijn algemeenheid geldt (administratie op orde, behoorlijk bestuur, etc.), is het van belang in de periode voor een naderend faillissement het volgende in acht te nemen:

  • Extra zorgvuldigheid bij het doen van betalingen. In faillissement geldt de zogenaamde paritas creditorum. Dat wil zeggen dat alle schuldeisers gelijk behandeld worden. Dit geldt in zekere mate ook voor de periode voorafgaand aan het faillissement. Het is dus niet zo dat de schuldeiser die het hardst schreeuwt het eerst zijn schulden voldaan krijgt. Het bestuur moet hier voor waken;
  • Extra zorgvuldigheid bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het is vaste rechtspraak dat het aangaan van verplichtingen in de wetenschap dat de vennootschap deze niet na kan komen en ook geen verhaal zal bieden, kan leiden tot aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
    » Meer over aansprakelijkheid
    aansprakelijkheid
    van bestuurders;
  • Wanneer ervoor wordt gekozen door te gaan met de onderneming, is het zaak dit te doen aan de hand van een redelijk en haalbaar reddingsplan. Ook is het zaak te zorgen dat beslissingen omtrent een dergelijk plan of staking van de onderneming goed onderbouwd en goed gedocumenteerd zijn;
  • Melding van betalingsonmacht bij de fiscus. Wanneer het waarschijnlijk is dat de verschuldigde belastingen niet kunnen worden afgedragen, dient het bestuur hiervan bijtijds melding te maken.

Advocaat ondernemings- en insolventierecht

Het team van AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen over bestuurshandelen en (naderend) faillissement. Ook treden onze advocaten vaak op als curator in faillissementen. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Sjoerd Yntema

Sjoerd Yntema

Sjoerd is sinds september 2019 verbonden aan AMS Advocaten. Hij adviseert en procedeert voornamelijk op de rechtsgebieden ondernemingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Volg Sjoerd op LinkedIn.

Ravel Residence