2 min lezen

Statuten SP bieden ruime mogelijkheden voor opzegging of ontzetting in geval van fysiek geweld

NL

Een gemeenteraadslid van de SP is door het bestuur geschorst vanwege “fysieke geweldpleging” tijdens een recente ledenvergadering. Een medelid zou rake klappen hebben gekregen. Als vast komt te staan dat het lid inderdaad geweld heeft gebruikt, dan zal het waarschijnlijk niet bij een schorsing blijven. De SP heeft in dat geval namelijk ruime mogelijkheden om het lidmaatschap van het SP-lid per direct te beëindigen, door opzegging of zelfs ontzetting (royement).

Dit blijkt uit de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
, die door AMS Advocaten werden bestudeerd, van de politieke partij.

Gevolgen van de schorsing van het lid

In de statuten van de “vereniging Socialistische Partij” staat dat het besluit tot schorsing zo spoedig mogelijk schriftelijk moet worden meegedeeld aan het betrokken lid. Vervolgens kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, gedurende de periode van de schorsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat het betreffende lid geen spreek-, stem- en kiesrecht heeft tijdens een algemene ledenvergadering. Het SP-lid heeft beroep aangetekend tegen de schorsing. Echter, in de statuten is opgenomen dat het besluit tot schorsing gedurende het beroep wel gewoon van kracht blijft.

Schorsing is tijdelijke maatregel

Schorsing van een verenigingslid is een tijdelijke maatregel. Binnen 3 maanden moet er een definitief besluit genomen worden. Als besloten wordt om het lidmaatschap te beëindigen, dan kan dat door middel van opzegging of ontzetting (royement).

Opzegging of ontzetting lidmaatschap?

In de statuten van de SP is opgenomen dat het mogelijk is om het lidmaatschap van een lid op te zeggen (zelfs met onmiddellijke ingang) indien “redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren“. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken indien “het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt“. Deze nogal vage, maar zeer breed geformuleerde bepalingen dienen als een soort vergaarbak van allerlei omstandigheden.

Of er sprake is van een situatie die moet leiden tot het einde van het lidmaatschap van het betreffende SP-lid, zal de komende tijd ongetwijfeld onderzocht en besproken worden. Echter, fysiek geweld tegen een medelid zal hier naar mijn mening al snel onder vallen. Als inderdaad besloten wordt tot opzegging of ontzetting, dan kan het lid naar de rechter stappen.

Wordt vervolgd…

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence