Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht

Wat valt onder inbreuk intellectueel eigendomsrecht?

Het illegaal kopiëren van een boek of een cd, het plaatsen van foto’s of logo’s op een website zonder toestemming van de merkgerechtigde of het voeren van een handelsnaam die al door een ander bedrijf wordt gebruikt. Deze handelingen kunnen worden gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht (in de hier genoemde voorbeelden achtereenvolgens het auteursrecht, het merkenrecht en het handelsnaamrecht). We spreken van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht als iemand zonder toestemming van de rechthebbende handelingen verricht die exclusief zijn voorbehouden aan de rechthebbende. Dit kan verspreiding en verveelvoudiging zijn, exploitatie of gebruik.

Juridische stappen tegen inbreuk door rechthebbende

Als een rechthebbende inbreuk op zijn intellectueel eigendomsrecht constateert, is het aan hem om stappen te ondernemen. Slechts in gevallen waarbij het publieke belang in gevaar komt (bij de verspreiding van namaakmedicijnen bijvoorbeeld) zal het Openbaar Ministerie op strafrechtelijke gronden in actie komen. Maar meestal blijft een inbreuk een civiele aangelegenheid. Allereerst zal moeten worden onderzocht wat de omvang is van de inbreuk en of de inbreukmaker zich bewust was van de inbreuk. Het komt regelmatig voor dat iemand geheel te goeder trouw een door auteursrecht beschermde foto plaatst op een website die hij van een medewerker heeft aangeleverd gekregen zonder zich bewust te zijn van een schending. In deze gevallen kan het voldoende zijn om de inbreukmaker (schriftelijk) op de hoogte te stellen van de inbreuk en hem te sommeren de inbreuk te staken.

Snelle actie bij inbreuk vereist!

Vaak wordt echter welbewust inbreuk gemaakt op iemands intellectueel eigendomsrecht, meestal om financieel voordeel te behalen. Denk aan de vele namaakproducten (merktassen en horloges, kleding, sigaretten) die op de markt verschijnen of de zwarte markt voor illegale kopieën van CD’s en DVD’s. Hier zal de rechthebbende toch zwaardere middelen moeten aanwenden om de inbreukmakende handelingen tegen te gaan. Bovendien is er in deze gevallen snel sprake van (hoogoplopende) schade, niet alleen financieel maar ook aan het imago van het echte product. Een kort geding procedure is dan de gebruikelijke route.

Kort geding bij inbreuk IE-recht

In IE-zaken wordt veel in kort geding geprocedeerd. Meestal wordt gevorderd de inbreuk te staken (en gestaakt te houden). Aan dit verbod wordt nagenoeg altijd een dwangsom gekoppeld. Verder kan worden geëist dat de inbreukmakende producten of kopieën van de markt worden gehaald en vernietigd. Tot slot kunnen er verschillende financiële vorderingen worden ingesteld: winstafdracht, schadevergoeding en vergoeding van proceskosten. Bij winstafdracht gaat het om de winst die is behaald door de inbreuk op het intellectuele recht. Om de winst te kunnen vaststellen kan de inbreukmakende partij worden veroordeeld om rekening en verantwoording af te leggen over zijn omzet.

Schadevergoeding en werkelijke proceskosten

Onder schade valt geleden verlies, gederfde winst, waardevermindering en kosten. In het algemeen is het niet mogelijk om een volledige schadevergoeding in kort geding te eisen omdat in een kort geding slechts voorlopige voorzieningen worden gegeven en geen definitieve oordelen. Onder bepaalde gevallen kan een voorschot op de uiteindelijk schadevergoeding wel worden toegewezen. Voor een volledige schadevergoeding zal de schade eerst in een bodemzaak moeten worden vastgesteld. In tegenstelling tot overige civiele zaken, kunnen in zaken betreffende de handhaving van IE-rechten de werkelijk gemaakte proceskosten (advocaatskosten, deskundigen, griffierecht) worden gevorderd. Klik hier voor meer informatie over proceskosten bij IE-zaken.

Intellectueel eigendomsrecht advocaat Amsterdam voor handhaving IE-rechten

Pleegt iemand een inbreuk op uw intellectueel eigendomsrecht zoals het auteursrecht, merkenrecht of handelsnaamrecht? Dan is snel handelen noodzakelijk. Een advocaat IE-recht van AMS kan  u bijstaan vanaf het eerste moment.