3 min lezen

Webshop failliet: krijgt consument zijn geld terug?

NL

Onlangs is de vennootschap Koopjedeal B.V. − die eigenaar is van de welbekende aanbiedingswebsite koopjedeal.nl − failliet verklaard. Dit is binnen korte tijd de zoveelste onderneming, waar ook een door consumenten veelgebruikte webshop aan is gekoppeld, die failleert. Welke gevolgen heeft een faillissement voor diegenen die een product hebben besteld en betaald, maar nog niet geleverd hebben gekregen op het moment dat een onderneming failliet wordt verklaard? Advocaat insolventierecht Samir Bougrina legt uit.

Worden de betaalde producten nog geleverd?

Gelijktijdig met het uitspreken van het faillissement, benoemt de rechtbank een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
en rechter-commissaris. De curator is vanaf datum faillietverklaring degene die bepaalt wat er met en binnen de gefailleerde onderneming gebeurt. De bestuurders zijn immers niet langer beheers- en beschikkingsbevoegd. De curator is dus ook degene die beslist of bestelde en reeds betaalde producten nog worden geleverd.

De consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
die een product heeft besteld en betaald, en op datum faillietverklaring nog niet geleverd heeft gekregen, moet er rekening mee houden dat levering ook door de curator niet meer zal plaatsvinden.

Maakt de onderneming een doorstart?

Indien een failliete onderneming wordt overgenomen of een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
maakt, bestaat de mogelijkheid dat deze nieuwe partij alsnog overgaat tot uitlevering van reeds betaalde producten. Of de nieuwe eigenaar daartoe wordt gehouden, is onder meer afhankelijk van de met de curator gemaakte afspraken. Het is dus raadzaam om in de gaten te houden of er een doorstart en/of overname zal plaatsvinden.

Wel of geen geld terug?

Zoals gezegd, zal een curator doorgaans niet overgaan tot uitlevering van gekochte en reeds betaalde producten. Of de consument de reeds betaalde aankoopprijs geheel, dan wel gedeeltelijk, retour ontvangt, is afhankelijk van de hoeveelheid geld waarover de curator kan beschikken.

De consument dient er echter rekening mee te houden dat hij of zij niks, dan wel slechts een klein deel, van haar vordering voldaan zal zien worden. De reden hiervoor is dat de vordering van een consument aan te merken valt als een concurrente vordering.

Rangorde schuldeisers

Schuldeisers in een faillissement kunnen grofweg worden onderscheiden in preferente en concurrente schuldeisers. Aan uitbetaling van concurrente schuldeisers wordt slechts toegekomen indien de boedelvorderingen – vorderingen die ontstaan door de afhandeling van een faillissement – en preferente vorderingen volledig zijn voldaan. De wet schrijft immers voor dat betaling pas kan plaatsvinden op een vordering met een lagere rang, nadat alle vorderingen met een hogere rang volledig zijn voldaan.

Vordering indienen

Ondanks dat de kans klein is dat concurrente schuldeisers een deel, dan wel hun volledige vordering, voldaan zien worden, is het raadzaam om de vordering ter verificatie bij de curator in te dienen. Voor het ter verificatie indienen van een vordering bij de curator, dient de consument aan te tonen dat zij daadwerkelijk heeft betaald voor het niet ontvangen product. De curator zal de vordering beoordelen en de consument laten weten of de vordering al dan niet op de lijst van voorlopige erkende crediteuren wordt geplaatst.

Samir Bougrina

Samir Bougrina

Sinds november 2023 is hij verbonden aan AMS Advocaten, waar hij zich toelegt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk met een focus op het insolventierecht.
Ravel Residence