VvE wet

De regels van een VvE worden bepaald door de wet, door de splitsingsakte (met daarin het reglement) en door het huishoudelijk reglement. De wet kan ook alleen door nieuwe wetgeving veranderd worden. De inhoud van de splitsingsakte en het reglement worden vastgesteld door degene die een gebouw splitst in appartementsrechten. De bepalingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de ledenvergadering van de VvE. Op deze pagina leest u wat er in de wet staat over VvE’s.

De wet over VvE’s

In titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW), in de artikelen 106 en verder, staan de bepalingen over appartementsrechten en VvE’s. Daar staat beschreven hoe een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten, wat er in de splitsingsakte moet staan en dat er een VvE opgericht moet worden.

Inhoud van het reglement van de VvE

In de wet staat dat in de splitsingsakte van de VvE ook een reglement moet worden opgenomen. Dat reglement moet gebaseerd zijn op een van de modelreglementen (art. 5:111 sub d BW). In elk geval moeten er in het reglement bepalingen opgenomen worden over de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen. Regels over de jaarrekening van de VvE (zoals de balans en exploitatierekening) en de door de eigenaren te betalen bijdragen, bepalingen over het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke zaken en bepalingen over de door de VvE af te sluiten verzekeringen.
In beginsel zijn de aandelen van de eigenaren in de gemeenschap gelijk, maar in de splitsingsakte kan een afwijkende verhouding bepaald worden. Zo kunnen eigenaren van grotere appartementen een groter aandeel en dus kosten in de gemeenschap hebben dan de eigenaren van kleinere appartementen.

Lidmaatschap verplicht

Het lidmaatschap van de VvE is een zogenaamd kwalitatief lidmaatschap en is dus gekoppeld aan de appartementseigenaar (de persoon ‘kwalificeert’ als eigenaar). Dat betekent dat een appartementseigenaar automatisch lid is geworden van de VvE bij het in eigendom verkrijgen van het appartement, en dat hij ook automatisch geen lid meer is bij verlies van zijn kwaliteit als eigenaar: bij verkoop dus.
Het lidmaatschap van een VvE kan dus ook niet opgezegd worden, tenzij er sprake is van een zogenaamde ‘boek 2 VvE’, zoals de vereniging van eigenaren in een vakantiepark. Bij een appartementengebouw is dat echter per definitie niet het geval.