2 min lezen

overeenkomsten

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen om iets te doen, te geven of om iets na te laten. Overeenkomsten zijn er in verschillende vormen en zij kunnen op verschillende manieren gesloten worden.Voorbeelden van overeenkomsten zijn de koopovereenkomst en de overeenkomst van opdracht zoals de bemiddelingsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk aangegaan worden. Op overeenkomsten zijn vaak ook algemene voorwaarden van toepassing.

Overeenkomst opstellen door advocaat

Bij het kopen van een pak rijst in de supermarkt komt een overeenkomst tot stand: de afspraak is dat de consument tegen betaling van de koopprijs het pak rijst geleverd krijgt. Bij dergelijke overeenkomsten is het meestal niet nodig deze op schrift te stellen. Wanneer de belangen echter groter zijn is enerzijds van belang om goed over de gevolgen van de overeenkomst geadviseerd te worden en anderzijds om de overeenkomst goed op schrift te (laten) stellen. Een advocaat gespecialiseerd in het verbintenissenrecht (ook wel contractenrecht genoemd) kan daarbij helpen.

Overeenkomst ontbinden door advocaat

Het komt vaak voor dat een partij bij een overeenkomst deze wil ontbinden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van wanprestatie of dwaling. Ontbinding kan ook in gezamenlijk overleg tussen partijen. Afhankelijk van de grond waarop de overeenkomst wordt ontbonden, vindt de ontbinding plaats door een tot de wederpartij gerichte verklaring of door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Advocaat contractenrecht

Overeenkomsten zijn in beginsel vormvrij. Dat wil zeggen dat iedereen overeen mag komen wat hij wil, op de manier die hij wil en met wie hij wil. In sommige gevallen geldt als vormvereiste dat een overeenkomst schriftelijk moet zijn. Een voorbeeld daarvan is de koopovereenkomst van onroerend goed door een particulier. Ook mag een overeenkomst niet in strijd met de wet of de goede zeden zijn: dergelijke overeenkomsten zijn nietig. In de wet zijn voor verschillende soorten overeenkomsten extra vereisten gesteld, zoals bijvoorbeeld voor de koopovereenkomst gesloten met een consument, de bruikleenovereenkomst of franchiseovereenkomst.

Nieuws-
brief

Ravel Residence