1 min lezen

hypotheekrecht

Mariëlle de Wild
Mariëlle de Wild
Neem contact op

Wat is een hypotheekrecht

Een hypotheekrecht is een beperkt recht dat alleen op registergoederen kan worden gevestigd. Het strekt ertoe de hypotheekhouder (schuldeiser) de mogelijkheid te geven om indien zijn schuldenaar (hypotheekgever) niet overgaat tot betaling van de verschuldigde geldsom, hij zich bij voorrang boven andere schuldeisers op het aan het hypotheekrecht onderworpen goed kan verhalen.

Hoe wordt een hypotheekrecht gevestigd

Een hypotheekrecht wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarin de hypotheekgever (de schuldenaar) een hypotheek op een registergoed aan de hypotheekhouder (de schuldeiser) verleent. De notariële akte moet vervolgens worden ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register, doorgaans het Kadaster.

De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheekrecht tot zekerheid strekt. Hetgeen inhoudt dat de akte in elk geval feiten moet vermelden aan de hand waarvan de vordering kan worden bepaald. Ook moet het bedrag waarvoor de hypotheek wordt verleend worden vermeld. In het geval het bedrag niet vaststaat moet er een maximumbedrag in de akte worden genoemd dat uit hoofde van de hypotheekrecht op het goed kan worden verhaald. 

Daarnaast zijn in de hypotheekakte veelal afspraken te vinden over de opeisbaarheid van de gezekerde vordering(en) en rente, maar ook voorschriften over het onderhoud en/of verzekering van het verhypothekeerde goed zijn vaak in de akte vastgelegd. Een hypotheekrecht kan alleen worden gevestigd op bestaande registergoederen, en verschilt in dat opzicht van een pandrecht, deze laatste kan immers ook op toekomstige goederen worden gevestigd.

Nieuws-
brief

Ravel Residence