2 min lezen

ontbinding vaststellingsovereenkomst

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Dwaling of wanprestatie

Overeenkomsten kunnen in beginsel ontbonden worden als er sprake is van niet-nakoming. Datzelfde geldt indien een overeenkomst tot stand is gekomen door dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet gesloten zou zijn. Een vaststellingsovereenkomst is een sterk bindende overeenkomst. Het gevolg daarvan is dat deze niet zomaar ontbonden kan worden, zoals bijvoorbeeld op grond van dwaling of wanprestatie.

Ontbinding van vaststellingsovereenkomst

Bij ontbinding van een vaststellingsovereenkomst gelden zwaardere vereisten dan bij ontbinding van een ‘gewone’ overeenkomst. Zo is dwaling niet zonder meer voldoende grond om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden, maar moet de wederpartij van die dwaling een verwijt gemaakt kunnen worden. Niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst levert doorgaans wel voldoende grond op voor de ontbinding. Als bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst een schuldbekentenis en een betalingsregeling is opgenomen, en de schuldenaar komt de regeling niet na, dan heeft de schuldeiser het recht de vaststellingsovereenkomst en de daarin opgenomen betalingsregeling te ontbinden en betaling van het gehele bedrag ineens te vorderen.

Vernietiging van vaststellingsovereenkomst

Een ander voorbeeld is het overtreden van een geheimhoudingbeding. Als dat wordt overtreden kan de wederpartij de vaststellingsovereenkomst ontbinden. Indien dan uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst betaling zijn gedaan, zullen deze moeten worden terugbetaald omdat de titel aan die betalingen is komen te ontvallen. In sommige gevallen moet de vaststellingsovereenkomst echter door de rechter vernietigd worden, namelijk als de ontbinding gevolgen zou hebben voor een op grond van die vaststellingsovereenkomst aan een partij opgedragen beslissing (zoals een rechterlijke of arbitrale).

Advocaat ontbinding vaststellingsovereenkomst

Hoewel vaststellingsovereenkomsten als doel hebben een geschil definitief te beslechten, kan het zo zijn dat alle discussie opnieuw begint wanneer een van de partijen de vaststellingsovereenkomst niet nakomt. De overeenkomst kan dan namelijk worden vernietigd waardoor de gemaakte afspraken niet meer bestaan. Het geschil komt dan in volle omvang terug.

Nieuws-
brief

Ravel Residence