2 min lezen

bruikleenovereenkomst

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij een zaak aan een andere partij uitleent, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Degene die de zaak uitleent blijft eigenaar van de zaak en de lener is verplicht zorgvuldig met het geleende om te gaan. Hij mag niet op een andere manier van de zaak gebruik maken dan bij de overeenkomst is bepaald of dan waarvoor de zaak bestemd is. Ook is de lener verplicht de zaak na gebruik, of na de bij overeenkomst bepaalde tijd, terug te geven aan de uitlener. De uitlener mag de zaak echter niet terugeisen voordat de bij overeenkomst bepaalde termijn is verstreken. Als geld wordt uitgeleend, spreken we van een leningsovereenkomst.

Aansprakelijkheid lener bij bruikleenovereenkomst

Indien een geleende zaak kapot of teniet gaat tijdens de looptijd van de bruikleenovereenkomst, is de lener verplicht de waarde daarvan te vergoeden als hij het verlies of de beschadiging had kunnen voorkomen. Indien de zaak in waarde verminderd als gevolg van het gebruik waartoe de zaak was uitgeleend, dan is de lener voor die waardevermindering echter niet aansprakelijk. Als een zaak in bruikleen is gegeven aan meerdere personen samen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst (bijvoorbeeld het zorgvuldig omspringen met de zaak en teruglevering) en voor eventuele schade.

Verantwoordelijkheden uitlener bij bruikleenovereenkomst

Onkosten die de lener heeft gemaakt om van het geleende gebruik te kunnen maken, kan hij niet terugvorderen van de uitlener. Denk bijvoorbeeld aan benzinekosten voor een geleende auto. Wel geldt dat de uitlener verplicht is de dringend noodzakelijke kosten die de lener heeft moeten maken tot behoud van de zaak te vergoeden. Ook is de uitlener verplicht de lener te informeren over hem bekende gebreken aan de zaak die bij gebruik daarvan schade kunnen veroorzaken. Doet hij dat niet, dan is hij aansprakelijk voor de gevolgen.

Advocaat contractenrecht bruikleenovereenkomst

Een advocaat contractenrecht kan adviseren bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst of kan adviseren bij geschillen die bij de uitvoering van een bruikleenovereenkomst zijn ontstaan.

Nieuws-
brief

Ravel Residence