3 min lezen

heropening van de vereffening van een rechtspersoon

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Het is soms gewenst – en soms zelfs noodzakelijk – dat een rechtspersoon die is ontbonden en waarvan in het handelsregister ook is geregistreerd dat deze is opgehouden te bestaan herleeft. Dat kan het geval zijn als nog een schuldeiser opkomt tot het saldo – in welk geval de wijze van uitkering van het saldo alsnog moet worden gewijzigd – of indien de rechtspersoon nog een bate blijkt te hebben, bijvoorbeeld onroerend goed op naam, of aandelen.

Rechtspersoon houdt op te bestaan na ontbinding of voltooiing liquidatie

Dit betreft dus gevallen waarin de rechtspersoon na reguliere ontbinding is opgehouden te bestaan, althans waarvan het einde van de rechtspersoon als zodanig in het handelsregister is ingeschreven. Volgens die inschrijving zou de vereffening dus al zijn geëindigd. Als sprake was van zogeheten turbo-liquidatie waren er op het moment van ontbinding geheel geen baten meer, of de vennootschap is daadwerkelijk vereffend (geliquideerd), waarna het saldo is uitgekeerd aan de schuldeisersovereenkomst in rangorde en vervolgens eventueel aan de aandeelhouders of andere gerechtigden tot het saldo.

Rechtbank kan vereffening heropenen en vereffenaar benoemen

In de hiervoor genoemde gevallen – een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo die niet de uitkering heeft gekregen waarop deze recht had, meldt zich alsnog, of er blijkt van een nagekomen bate – kan de rechtbank de vereffening van de rechtspersoon heropenen en daarbij een vereffenaar benoemen. De rechtbank kan, maar hoeft geen vereffenaar te benoemen: als dat niet gebeurt herleeft de rechtspersoon met de functionarissen die zij ten tijde van de ontbinding al had, althans kan de rechtspersoon voorzien in (her)inschrijving van die functionarissen. Dit ziet men vaak bij zaken waarin iets is vergeten te vereffenen: een netjes afgewikkelde rechtspersoon blijkt alsnog een stukje onroerend goed te hebben. Ook in dat geval dient echter toch via een verzoekschrift ingediend door een advocaat de rechtbank tot heropening te worden gekomen. De voormalige bestuurders kunnen dan het onroerend goed zelf verkopen en de baten aan zichzelf uitkeren, ervan uitgaande dat er geen andere schuldeisers zijn.

Benoeming van een onafhankelijke vereffenaar van een rechtspersoon door de rechter

Het kan echter ook zo zijn dat er behoefte bestaat aan benoeming van een onafhankelijk vereffenaar. Dat kan bijvoorbeeld spelen als een schuldeiser is genegeerd bij de voorafgaande vereffening, of als een aandeelhouder een onvoldoende deel van het saldo heeft gekregen. Er is dan in feite sprake van een conflict tussen deze crediteur of aandeelhouder en de voormalige vereffenaars. De rechtbank kan in zo een geval een onafhankelijke vereffenaar benoemen. Vaak is dat een advocaat. De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring met dergelijke benoemingen en zijn in principe bereid deze na voorafgaand overleg te aanvaarden.

Bevoegdheden vereffenaar na heropening vereffening

Na heropening van een vereffening door de rechtbank gelden een aantal speciale regels. De belangrijksten zijn dat de vereffenaar bevoegd is om van elk der gerechtigden het teveel betaalde overschot terug te vorderen. Dat betekent dat de vereffenaar in een heropende vereffening van aandeelhouders bedragen kan terugvorderen als blijkt dat dit nodig is om schuldeisers die niet zijn voldaan alsnog te kunnen voldoen. Die vordering verjaart ook niet gedurende de periode dat de eerste vereffening was geëindigd. De wet bepaald namelijk ook dat alle verjaringstermijnen die zouden zijn verstreken in de periode dat de vennootschap had opgehouden te bestaan (dus tussen het einde van de eerste vereffening en de heropening), met zes maanden worden verlengd vanaf het moment van heropening van de vereffening. Dat betekent dat alle vorderingen van de vennootschap – ook die op voormalige bestuurders of gewone debiteuren – maar ook vorderingen op de vennootschap in die periode niet kunnen verjaren.

Verplichting tot aangifte faillissement in geval van negatief vermogen

Indien de vereffenaar blijkt dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen, en er dus sprake is van een tekort, dient de vereffenaar over te gaan tot het doen van aangifte van het faillissement van de rechtspersoon. Dat is alleen anders als alle schuldeisers ermee instemmen dat de vereffening buiten faillissement zal plaatsvinden.

Benoeming onafhankelijke vereffenaar verzoeken

Het verzoek tot heropening van de vereffening en benoeming van een vereffenaar dient altijd te geschieden door een verzoekschrift aan de rechtbank, ingediend door een advocaat. Dit is meestal geen ingewikkelde materie, complexe uitzonderingen daargelaten. AMS Advocaten heeft veel ervaring met het maken en indienen van dergelijke verzoekschriften, en ook met het vereffenen van rechtspersonen als onafhankelijk door de rechtbank benoemde vereffenaar. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Nieuws-
brief

Ravel Residence