2 min lezen

verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Paragraaf 38 van de UAV 1989 /2012 (UAV) onderscheidt drie soorten ‘hoeveelheden’. Het gaat om verrekenbare hoeveelheden, geschatte hoeveelheden en hoeveelheden die niet als verrekenbare hoeveelheden of als geschatte hoeveelheden kunnen worden aangemerkt.

Verrekenbare hoeveelheden

In lid 1 worden de verrekenbare hoeveelheden beschreven. In het geval dat in het bestek (of overeenkomst) wordt gesproken over verrekenbare hoeveelheden komen afwijkingen daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het komt er in feite op neer dat de opdrachtgever instaat voor de opgegeven hoeveelheden. De daadwerkelijk gebruikte hoeveelheden dienen afgerekend te worden tegen bedragen zoals ze bij de overeenkomst zijn vastgesteld. Dat geldt ongeacht de mate waarin wordt afgeweken van de in het bestek genoemde hoeveelheid.

Herzien verrekenprijs

Wel kan er aanleiding zijn om de overeengekomen verrekenprijs te herzien, maar dan alleen wanneer er sprake is van een afwijking van de hoeveelheid van 10%, ongeacht of dat meer of minder is (paragraaf 39 lid 2 UAV 1989/2012).

Afwijkingen ‘geschatte hoeveelheden’ voor rekening aannemer

In paragraaf 38 lid 2 UAV worden de geschatte hoeveelheden beschreven. Wanneer in het bestek sprake is van geschatte hoeveelheden, komen afwijkingen daarvan in het beginsel voor rekening en risico van de aannemer. Dat is anders wanneer er sprake is van een afwijking van de geschatte hoeveelheid van 10% of meer. In dat geval dient de afwijking beschouwd te worden als meer- minderwerk zoals bedoeld in paragraaf 35 UAV (lid 1 sub c). Die uitzondering op het uitgangspunt geldt echter niet wanneer dat zou leiden tot een onbillijk resultaat.

Afwijkingen ‘andere hoeveelheden’ is bestekswijziging

Tenslotte beschrijft lid 3 van paragraaf 38 UAV de zogenaamde andere hoeveelheden. Andere hoeveelheden zijn hoeveelheden die niet aangemerkt kunnen worden als verrekenbare hoeveelheden (lid 1) of geschatte hoeveelheden (lid 2). Wanneer bij de uitvoering van het werk van deze hoeveelheden wordt afgeweken dient dat aangemerkt te worden als een bestekswijziging en dient overeenkomstig het bepaalde, in paragraaf 36 UAV (bestekswijzigingen), te worden verrekend.

Geldigheid bestekswijziging hangt van opdrachtgever af

Wel dient de afwijking dan door de opdrachtgever te worden verlangd of voorgeschreven zodat in feite moet worden nagegaan of er wel of geen sprake is van een bestekswijziging (paragraaf 38 lid 3 UAV).

Nieuws-
brief

Ravel Residence