2 min lezen

verjaring en verval rechtsvordering in het bouwrecht

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Het bouwrecht kent een aantal specifieke verjarings- en vervaltermijnen, die in sommige gevallen korter zijn dan de gebruikelijke termijnen, bijvoorbeeld korter dan de verjaringstermijn van nakoming van een contractuele verplichting (5 jaar).

Verjaringstermijn rechtsvorderingen

Een aannemer is in principe verplicht gebreken in een werk te herstellen, maar een opdrachtgever moet wel in actie komen. Een rechtsvordering wegens een gebrek in een opgeleverd werk verjaart namelijk twee jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd (artikel 7:761 BW). Deze verjaringstermijn is dus korter dan de reguliere verjaringstermijn voor nakomingsvorderingen (5 jaar). De rechtsvordering verjaart in ieder geval door verloop van twintig jaren na de oplevering in geval van aanneming van bouwwerken en door verloop van tien jaren na de oplevering in alle andere gevallen.

Start verjaringstermijn rechtsvorderingen

Belangrijk is dus wel dat de verjaring pas begint te lopen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt en bij de aannemer heeft geprotesteerd. Een opdrachtgever is echter verplicht binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt te klagen bij de aannemer. Doet hij dit niet, dan riskeert hij dat het hem niet meer vrij staat om een beroep te doen op het betreffende gebrek. Dit volgt uit de algemene klachtplicht zoals opgenomen artikel 6:89 BW.

Verval rechtsvordering onder UAV

In de UAV is geen verjaringsbepaling opgenomen. Wel kent de UAV een vervaltermijn. §12 lid 4 UAV 2012 (en 1989) bepaalt dat de rechtsvordering uit hoofde van een (verborgen) gebrek waarvoor de aannemer aansprakelijk is, niet ontvankelijk is indien zij wordt ingesteld na vijf jaren na oplevering. In uitzonderlijke gevallen van geheel of gedeeltelijke instorting van een gebouw is de vervaltermijn tien jaren. Anders dan bij verjaringstermijnen kan deze vervaltermijn niet worden gestuit; oftewel de vordering vervalt en de termijn kan niet worden verlengd.

Nieuws-
brief

Ravel Residence