3 min lezen

standaardvoorwaarden in de bouw

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

De UAV regelt de contractverhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer. De UAV zijn de meest gebruikte standaard voorwaarden voor een traditionele aanneemovereenkomst waarbij er sprake is van een directievoering. De UAV gaat uit van een strakke scheiding van verantwoordelijkheden: de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp en de instructies, de aannemer voor de uitvoering. Geschillen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Van de bepalingen in de UAV kan worden afgeweken, hetgeen ook regelmatig gebeurt, bijvoorbeeld in het bestek. Echter, de afwijking moet wel expliciet zijn.

UAV 1989

De UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken. De meest recente versie is uit 2012 (UAV 2012) maar de oude versie uit 1989 (UAV 1989) wordt nog met grote regelmaat gebruikt. De UAV zijn opgesteld door vertegenwoordigers uit de bouwsector en overheid. In de UAV 2012 zijn de voorheen geldende aparte UAVTI ondergebracht.

UAV-CG 2005

De UAV-GC zijn speciaal ontwikkeld voor geïntegreerde bouwcontracten waarbij de opdrachtgever meer een regisserende rol heeft en de aannemer verantwoordelijk is voor het resultaat. De UAV-GC beslaat een groter deel van het bouwproces te weten initiatief, ontwerp, uitvoering en meerjarig onderhoud.

Verschil tussen UAV en UAV-GC

Het grote verschil met de UAV is dat bij de UAV-GC de verantwoordelijkheid voor het ontwerp bij de opdrachtnemer komt te liggen. Er is voorts veel meer ruimte voor een andere risicoverdeling tussen de opdrachtgever en de aannemer, al naar gelang de aard van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard. Daarnaast is de UAV alleen van toepassing op de uitvoeringsfase, terwijl de UAV GC het gehele proces (inclusief ontwerp) omvatten.

UAV 2012

De UAV zijn in 2012 aangepast om de regeling meer gelijk te laten lopen met het BW. Voorts is de zorg voor milieu en veiligheid aangescherpt, is het onderscheid tussen onderaannemer en leverancier geschrapt, en is de waarschuwingsplicht ter zake meerwerk in overeenstemming gebracht met de regeling in het BW.

AVA 2013

De Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk zijn opgesteld door Bouwend Nederland. In 2013 is een nieuwe versie inwerking getreden die de oude AVA 1992 vervangt. De AVA zijn bedoeld voor de aanneming van kleinere (eenvoudige) werken waarbij geen directie wordt gevoerd. Net zoals de UAV wordt in de AVA de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer geregeld. De UAV is echter vooral geschikt als de opdrachtgever wel directie voert en er daaruit voortvloeiende gescheiden taken (en verantwoordelijkheden) zijn.

GIW/SWK

Tot 2010 werd er bij de nieuwbouw van eengezinswoningen regelmatig gebruik gemaakt van een model koop-aannemingsovereenkomst van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). GIW is thans vervangen voor SWK. De algemene voorwaarden van SWK worden vaak gebruikt bij nieuwbouw opdrachten tussen aannemers en consumenten betreffende woonruimte (woonhuizen en appartementen).

Wat doet de SWK?

Het SWK geeft waarborgcertificaten uit voor kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers. Door de verkrijging van het waarborgcertificaat worden kopers beschermd tegen de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning. De bij het SWK aangesloten ondernemers zijn gehouden om de zogenaamde model koop- aannemingsovereenkomst te gebruiken, op basis waarvan ook het waarborgcertificaat wordt verstrekt. Hiermee worden de rechten en plichten tussen de ondernemer en de verkrijger vastgelegd. De modelovereenkomst is tot stand gekomen na overleg tussen diverse betrokken belangenorganisaties zodat de verschillende belangen, bij het tot stand komen van de overeenkomst, worden geacht afdoende te zijn vertegenwoordigd. In de modelovereenkomst wordt de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing verklaard. Dit biedt kopers ook een zekere waarborg bij faillissement van de bouwer.

Nieuws-
brief

Ravel Residence