2 min lezen

risicoregeling

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Risicoregelingen in de bouw

Met risicoregeling wordt de regeling bedoeld welke wordt gebruikt in de bouw om het risico van prijswijzigingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verdelen. Het gaat om fluctuerende loonkosten en prijzen van brandstoffen en bouwstoffen. Een risico-regeling is met name van belang bij langlopende projecten. Als partijen namelijk niets regelen ten aanzien van (onvoorziene) prijswijzigingen, is verrekening niet zonder meer mogelijk.

Prijscompensatie afhankelijk van prijsfluctuatie

In de grond- weg- en waterbouw, de woning- en utiliteitsbouw en de installatiebranche worden verschillende risicoregelingen gebruikt. De bekendste risicoregelingen zijn de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991), de Risicoregeling GWW 1995 (RAW) en de Risicoregeling conform de ALIB 2007 (vroeger ALIB ’92). De regelingen gaan allemaal min of meer uit van hetzelfde principe. Op basis van indexen wordt elke (betalings)termijn de prijsfluctuatie weergegeven ten opzichte van de datum dat het werk is aanbesteed (prijspeildatum). Vervolgens wordt berekend of, en welke prijscompensatie moet worden toegepast.

Risicoregeling: alleen voor genoemde onderdelen werk

Een risicoregeling geldt overigens slechts voor de in de regeling genoemde onderdelen van het werk. Bevat een werk onderdelen die niet in de risicoregeling zijn genoemd, dan vindt voor deze onderdelen van het werk geen indexering plaats, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

RWU 1991

Deze standaard risico-regeling is opgesteld door Bouwend Nederland ten behoeve van de woning- en utiliteitsbouw. Voor toepassing van deze regeling moet de opdrachtnemer de RWU 1991 expliciet in de aannemingsovereenkomst van toepassing verklaren.

Risicoregeling GWW 1995 (RAW)

De risico-regeling GWW 1995 is standaard van toepassing op werken waarop de Standaard RAW Bepalingen van toepassing zijn. Dit zijn opdrachten binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. De Risico-regeling GWW 1995 is opgesteld door CROW. De risicoregeling kan ook los van de RAW van toepassing worden verklaard.

Risicoregeling conform de ALIB 2007 (vroeger ALIB ’92)

Voor de installatiebranche is geen afzonderlijke risico-regeling opgesteld. De risico-regeling is echter als onderdeel in de gestandaardiseerde algemene voorwaarden, de ALIB 2007, opgenomen. Voor zover niets anders is overeengekomen, leidt toepassing van de ALIB dus automatisch tot toepassing van deze risicoregeling.ri

Nieuws-
brief

Ravel Residence