2 min lezen

opzegging aannemingsovereenkomst

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Artikel 7:764 BW bepaalt dat de opdrachtgever te allen tijde bevoegd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Hij is dan wel de gehele aanneemsom aan de aannemer verschuldigd, onder aftrek van de door de aannemer bespaarde kosten (bijvoorbeeld nog niet ingekocht materiaal). In feite komt het er dan kort gezegd op neer dat de opdrachtgever gehouden is de “marge” van de aannemer te voldoen.

Betaling bij opzegging aannemingsovereenkomst

Als het werk werd uitgevoerd op regiebasis (dat wil zeggen dat de aannemer de werkelijk gemaakte kosten te vermeerderen met een opslag doorbelast), dan moet de opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten en verrichte arbeid betalen alsmede de winst die de aannemer zou hebben gemaakt over het gehele werk.

Opzegging door opdrachtgever onder de UAV

Opzegging onder de UAV is ook mogelijk zij het dat er een andere terminologie wordt gebruikt. § 14 lid 7 UAV 2012 / 1989 heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om de aannemer op te dragen het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Voor de financiële afwikkeling wordt aangesloten bij de regels van 7:764 BW (zie hiervoor). Volgens de § 14 lid 10 UAV (2012/1989) heeft de aannemer recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

Opzegging door aannemer

Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van het werk gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is vertraagd, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen (§ 14 lid 8 UAV 2012/1989). Ook is de aannemer bevoegd tot opzegging (‘beëindiging in onvoltooide staat’) als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder bewind is gesteld en de curator/bewindvoerder het werk niet wenst over te nemen. Of als de opdrachtgever komt te overlijden en de erfgenamen aangeven het werk niet te willen overnemen (§ 45 UAV 2012).

Nieuws-
brief

Ravel Residence