2 min lezen

oplevering

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Onder oplevering moet (formeel) worden verstaan de inhoud en strekking van de overeenkomst ter beschikking stellen aan de opdrachtgever na voltooiing. Oplevering is één van de hoofdverplichtingen van de aannemer: aanneming van werk is de overeenkomst van het tot stand brengen én het opleveren van een werk van stoffelijke aard (artikel 7:750 BW).

Opleveringsprocedure volgens het BW

De opleveringsprocedure is geregeld in artikel 7:758 BW. Als de aannemer aangeeft dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, dan moet de opdrachtgever het werk binnen een redelijke termijn keuren. De opdrachtgever kan het werk aanvaarden (al dan niet onder voorbehoud van herstel van gebreken) of weigeren. Bij weigering moet de opdrachtgever wel de gebreken aanwijzen. Keurt de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. De gedachte hierachter is dat de opdrachtgever oplevering van het werk niet (onnodig) kan ophouden.

Opdrachtgever weigert of aanvaard werk na oplevering

Als de opdrachtgever het werk heeft geweigerd vanwege gebreken of onder voorbehoud heeft aanvaard, dan zal de aannemer in de gelegenheid moeten worden gesteld de gebreken te herstellen. Als de opdrachtgever het werk aanvaard word het als opgeleverd beschouwd. Het is een misverstand dat er meerdere malen kan worden opgeleverd; het bouwrecht kent 1 oplevering en dat resulteert in aanvaarding van het werk, al dan niet onder voorbehoud van het nog uitvoeren van de opgenomen opleveringspunten.

Na oplevering draagt opdrachtgever het risico

Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Opleveringprocedure volgens de UAV

De opleveringsprocedure onder de UAV verschilt enigszins van die onder het BW. Net zoals bij artikel 7:758 BW wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld het werk te keuren en al dan niet te aanvaarden. § 9 lid 7 bepaalt echter dat kleine gebreken, die op zich vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, geen reden mogen zijn tot onthouding van goedkeuring. Als deze gebreken de ingebruikneming in de weg staan dan kan goedkeuring wel worden onthouden. De aannemer moet deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Vaak is de termijn voor herstel van de opleveringspunten contractueel bepaald. Na herstel vindt er een nieuwe opname (geen oplevering, die heeft al plaatsgevonden) plaats. Als het de opleveringspunten zijn goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt het werk als onvoorwaardelijk opgeleverd beschouwd.

Nieuws-
brief

Ravel Residence