3 min lezen

bestekwijziging

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

De directie is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk bestekswijzigingen aan te brengen. Onder bestekswijzigingen worden verstaan wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk.

Gevolgen bestekswijziging

Een door de opdrachtgever gewenste bestekwijziging leidt niet zonder meer tot het recht van de aannemer op verhoging van de prijs. De aannemer zal de opdrachtgever tijdig moeten hebben gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging als gevolg van de bestekswijziging tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Geschillen over bestekswijzigingen

Bestekswijzigingen geven veel aanleiding voor geschillen. Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van een wijziging van het bestek, of dat de aannemer de wijze van uitvoering op basis van tekeningen in de gewenste omvang niet heeft voorzien. Met andere woorden; de opdrachtgever zal de stelling van de aannemer ‘dat er sprake is van een wijziging van het bestek’ pareren met de mededeling dat het uit te voeren werk onderdeel van bestek en opdracht is, zodat er geen sprake is van een wijziging. Deze discussie is met name relevant vanwege het eventuele recht van de aannemer op bijbetaling wegens meerwerk.

Verplicht bestekswijziging uit te voeren?

Uitgangspunt is dat de directie bevoegd is om bestekswijzigingen door te voeren en de aannemer is gehouden om de gewenste wijziging uit te voeren. Er is wel een beperking gesteld voor de gehoudenheid om de wijziging uit te voeren. Naast de technische uitvoerbaarheid (wijziging en haalbaarheid) geldt onder de UAV 2012 (1989) een nadere beperking. De aannemer is namelijk niet gehouden de wijziging uit te voeren als de bijbetalingen en (of) inhoudingen meer bedragen dan 15% van de aanneemsom, dan wel het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom (paragraaf 36 lid 3 UAV). Mochten deze afwijkingen zich voor doen dan kan de aannemer nadere (redelijke) eisen stellen alvorens uitvoering aan het verzoek te geven. Bij de UAV 2012 is ten opzichte van de UAV 1989 (onder meer) lid 1a toegevoegd. Hierin is kort gezegd bepaald dat de aannemer de opdrachtgever moet wijzen op eventuele prijsverhogingen als gevolg van de uitbreiding van de opdracht, behalve als de opdrachtgever die noodzaak zelf had moeten begrijpen.

Stelposten in bestek of overeenkomst aanneming van werk

Stelposten in een bestek of een overeenkomst aanneming van werk worden met regelmaat gebruikt, maar ook misbruikt. In essentie is een stelpost bedoeld voor een onderdeel van het werk waarover op het moment van contracteren (inschrijven) nog geen duidelijkheid bestaat. Daar kan een goede reden voor zijn en de keuze hoe dat onderdeel uit te voeren wordt later gemaakt. Een andere reden voor een stelpost kan zijn dat niet duidelijk is of de post überhaupt moet worden uitgevoerd. Van belang is dat een stelpost slechts een schatting is, niet iedere overschrijding komt voor vergoeding in aanmerking. Het is daarbij ook van belang wie de stelpost heeft opgenomen; opdrachtgever of aannemer. Komt die van een opdrachtgever dan zal een overschrijding eerder kunnen worden verrekend dan wanneer de aannemer de stelpost heeft opgenomen.

Voorwaarden stelposten

Stelposten worden beschreven in diverse voorwaarden:

  • paragraaf 37 UAV 2012/1989;
  • AVA 2013 artikel 6;
  • AVA 1992 artikel 13;
  • UAV GC 2005 paragraaf 34.

Aannemersvergoeding stelpost

Op basis van de UAV ontvangt de aannemer een aannemersvergoeding van 10% over ten laste van de stelpost gebrachte uitgaven. Partijen kunnen hiervan afwijken, maar 10% is het uitgangspunt. Dit percentage geldt vaak ook als de stelpost niet wordt uitgevoerd, omdat de stelpost als zodanig wordt geacht onderdeel van de aanneemsom te zijn.

Extra waarschuwingsplicht aannemer betreffende stelposten

De aannemer heeft een waarschuwingsplicht indien hij voorziet dat het bedrag van een stelpost zal worden overschreden. Waarschuwt de aannemer niet (tijdig) dan loopt hij het risico geen aanspraak op een extra vergoeding te kunnen maken.

Nieuws-
brief

Ravel Residence