2 min lezen

beslag vordering

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Ook in de bouw wordt veelvuldig geprocedeerd. Een partij die meent een vordering op een ander te hebben kan ter zekerheidsstelling daarvan beslag leggen. Bezien vanuit de opdrachtgever zal moeten worden nagegaan of een eventueel afgegeven garantie door de (onder)aannemer volstaat, zodat de betaling van de aanneemsom zal kunnen worden opgeschort of verrekend. Als blijkt dat zelfs dan er niet voldoende waarborgen zijn om aan te nemen dat de aannemer aan zijn verplichtingen voldoet, resteert beslag. De aannemer die niet wordt betaald door zijn opdrachtgever kan beslag leggen ten laste van zijn opdrachtgever.

Verzoekschrift conservatoir beslag

Voor een beslag is toestemming (verlof) van de rechtbank vereist. Het verzoekschrift moet worden opgesteld en ingediend door een advocaat. In deze fase wordt er verzocht om “conservatoir beslag” te leggen. Een dergelijk beslag heeft een bevriezend karakter, in die zin dat bijvoorbeeld banktegoeden worden bevroren en voor de beslaglegger behouden blijven, maar nog niet in het vermogen van de beslaglegger terecht komt. Dat gebeurt pas als de beslaglegger een vonnis heeft waarmee de vordering wordt toegewezen.

Rechter beoordeelt vorderingsrecht

De rechter beoordeelt (summierlijk) of de verzoeker een vorderingsrecht heeft en aan de hand van die beoordeling wordt er wel of geen verlof gegeven. Anno 2016 is het verkrijgen van het verlof geen vaststaand gegeven meer, al wordt bij een goed verzoekschrift het verlof veelal wel verleend. Het kan ook goed zijn dat de rechter om een nadere onderbouwing vraagt alvorens verlof te verlenen.

Veelvoorkomende beslagobjecten

In principe kan er op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar beslag worden gelegd. Het bekendste beslagobject is beslag op bankrekeningen. Dat is een zogenaamd derdenbeslag waarbij de bank als derde is gehouden om opgaaf te doen wat de bank aan de schuldenaar verschuldigd is, oftewel wat er aan saldo op de rekening staat. De beslaglegger kan ook ander derdenbeslag leggen dan bij een bank, gedacht kan dan worden aan beslag onder (andere) opdrachtgevers van de aannemer, onder een notaris, derdengeldenrekening, etc.

Veelvoorkomend derdenbeslag

Naast derdenbeslag komen de volgende beslagen veel voor:

a. beslag op aandelen;
b. beslag op roerende zaken;
c. voorraden;
d. beslag op onroerende zaken;
e. loonbeslag.

Loonbeslag en beslag op roerende zaken

Bij loonbeslag en beslag op roerende zaken die worden aangemerkt als voorraad van een bedrijf, neemt de rechter niet eerder een besluit dan na de schuldenaar is gehoord. Reden hiervoor is het nog ingrijpender zijn van het leggen van dit soort beslagen. Bij loonbeslag wordt ook een beslagvrije voet gehanteerd, dat is het bedrag dat de schuldenaar mag houden om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Eis in hoofdzaak

Uitgangspunt is dat 14 dagen nadat er beslag is gelegd de procedure waarmee de vordering aan de rechter of aan de Raad van Arbitrage voor de bouw wordt voorgelegd. Gebeurt dat niet dan vervalt het gelegde beslag.

Nieuws-
brief

Ravel Residence