3 min lezen

aansprakelijkheid onderaannemer

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming wil laten uitvoeren, heeft hij vaak voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie nodig. Deze goedkeuring zal niet op onredelijke gronden mogen worden onthouden en wordt in de praktijk bijna altijd toegestaan.

Aannemer verantwoordelijk uitvoering werk

Zowel op grond van de algemene regeling van het BW als op basis van de UAV (2012/1989) geldt dat de (hoofd)aannemer niettemin verantwoordelijk blijft jegens de opdrachtgever voor in onderneming uitgevoerde onderdelen van het bouwwerk.

Uitzondering verantwoordelijkheid aannemer

In de UAV is echter een uitzondering gemaakt in geval de onderaannemer of leverancier door de opdrachtgever is voorgeschreven. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten die (voor aannemer) ontstaan als de onderaannemer of leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. De aannemer moet zich uiteraard wel inspannen om alsnog volledige nakoming van de onderaannemer te verkrijgen.

UAV 1989 over verantwoordelijkheid

In de UAV 1989 was er nog een verschil tussen de leverancier en de onderaannemer. De aansprakelijkheid voor de voorgeschreven leverancier kwam onder de UAV 1989 nog voor rekening van de aannemer. Dit verschil is bij de wijziging van de UAV 1989 in de UAV 2012 geschrapt.

Wie verantwoordelijkheid bij voorgeschreven aannemer?

In het BW is er geen onderscheid tussen de voorgeschreven of niet voorgeschreven onderaannemer. De aannemer is aansprakelijk voor hulppersonen en onderaannemers. Wel kan de volledige afwezigheid van keuzevrijheid voor de aannemer eraan de weg staan dat de aannemer aansprakelijk wordt gehouden.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Als er sprake is van onderaanneming in een werk is de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing. Deze regeling zorgt ervoor dat de hoofdaannemer van een bouwwerk aansprakelijk is voor de loonheffingen die zijn inleners en onderaannemers bij het werk verschuldigd zijn. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de onderaannemer die op zijn beurt weer gebruik maakt van onderaannemers, enzovoort. Er ontstaat dus een keten van aansprakelijkheid. Iedere schakel in de keten is aansprakelijk voor alle volgende schakels.

Tegengaan van misbruik bij afdracht loonheffingen

De regeling is in het leven geroepen om misbruik bij de afdracht van loonheffingen tegen te gaan. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Verklaring betalingsgedrag beperkt aansprakelijkheid

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, heeft de aannemer een paar opties. Zo kan hij een verklaring van betalingsgedrag aan de onderaannemer vragen. De Belastingdienst geeft deze op verzoek af aan de onderaannemer. Deze verklaring betekent echter geen vrijwaring van de fiscus voor de hoofdaannemer. Als de onderaannemer verzuimt loonheffingen af te dragen, kan de hoofdaannemer niettemin aansprakelijk worden gesteld. Dat hij een verklaring van betalingsgedrag heeft ontvangen doet daar niet aan af.

Wat is een G-rekening?

Het gebruiken van een zogenaamde G-rekening leidt wel tot vrijwaring van de aannemer (mits aan wettelijke voorwaarden is voldaan). Deze speciale geblokkeerde rekening kan door de onderaannemer worden geopend. De aannemer stort hierop vervolgens bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De onderaannemer kan de rekening alleen gebruiken om loonheffingen mee te betalen. Ook mag de onderaannemer de rekening gebruiken om te betalen op een G-rekening van een weer door hem ingeschakelde onderaannemer.

Nieuws-
brief

Ravel Residence