Ontslag tijdens ziekte

Opzeggen tijdens ziekte: ontslagverbod

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst van een werknemer in principe gedurende de eerste 104 weken ziekte niet opzeggen. Er wordt echter wel gezegd dat het niet zozeer gaat om een verbod iemand ‘tijdens’ diens arbeidsongeschiktheid te ontslaan, maar om een verbod hem niet ‘wegens’ ziekte te ontslaan. Er bestaan dus uitzonderingen op dit ontslagverbod tijdens ziekte.

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte wegens gewichtige reden

Indien er sprake is van een gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en deze reden geen verband houdt met iemands ziekte, zal de kantonrechter meestal toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Zo zal ontslag wegens (ernstig) verwijtbaar handelen van de werknemer of wegens het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen wel mogelijk kunnen zijn indien een werknemer ziek is. Indien de werknemer ziek wordt nádat de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd of nádat de werkgever een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter indiende, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet.

Ontslag wegens ziekte

Ontslag wegens ziekte is soms mogelijk, maar is geen gouden regel. Onder bepaalde omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst toch worden beëindigd vanwege een oorzaak die direct verband houdt met de ziekte van de werknemer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer regelmatig ziek is. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat het ziekteverzuim van de werknemer ingrijpende gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces. En wel dusdanige gevolgen dat, mede gelet op alle andere overige omstandigheden van het geval (zoals de frequentie en de duur van het ziekteverzuim, de oorzaak ervan en het uitzicht op genezing) de arbeidsovereenkomst moet eindigen.

Ontslag na twee jaar ziekte: UWV procedure

Indien een werknemer 104 weken onafgebroken ziek is geweest geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer, tenzij de werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen door het UWV. Het dienstverband eindigt niet vanzelf, maar het is voor een werkgever wel gemakkelijker om de werknemer te ontslaan. De werkgever dient toestemming te vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. In de UWV procedure dient de werkgever aannemelijk te maken dat de werknemer niet binnen 26 weken zal herstellen en dat de werknemer – al dan niet door middel van scholing of andere ondersteuning – herplaatst kan worden in een andere passende functie binnen het bedrijf. Ook dient te worden vastgesteld dat de werkgever aan zijn re-integratie verplichtingen met betrekking tot de werknemer heeft voldaan, en er dus alles aan heeft gedaan om de werknemer te ondersteunen in zijn herstel.