3 min lezen

pensioenontslag

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Opzegging arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan op twee verschillende manieren die wij hieronder zullen uitleggen.

Pensioenontslagbeding

In de (collectieve) arbeidsovereenkomst met de werknemer kan een zogenaamd ‘pensioenontslagbeding’ zijn opgenomen. Dit beding bepaalt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de werknemer de AOW- (of de overeengekomen) leeftijd bereikt. Partijen hebben dus op voorhand de einddatum van de arbeidsovereenkomst bepaald.

Opzegging zonder instemming werknemer of toestemming UWV

Als de (collectieve) arbeidsovereenkomst geen pensioenontslagbeding bevat dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn eenzijdig opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde of de overeengekomen pensioengerechtelijke leeftijd. De werknemer hoeft niet in te stemmen met de opzegging en de werkgever hoeft niet voorafgaande toestemming voor het ontslag aan het UWV of de kantonrechter te vragen.

Arbeidsovereenkomst loopt door als werkgever niet opzegt

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzegt nadat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt dan loopt het dienstverband gewoon door. De werkgever mag dan zelf bepalen wanneer hij gebruikt maakt van de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst eenzijdig op te zeggen in verband met de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook dan is geen instemming van de werknemer of voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter vereist.

Kortere opzegtermijn en kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Als de werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst vervolgens eenzijdig opzeggen dan bedraagt de opzegtermijn altijd één maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. Op dit moment geldt er voor de werkgever nog een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken als de AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt. Ook het opzegverbod tijdens ziekte geldt maar 13 weken. Medio 2023 wordt deze 13 weken teruggebracht naar maximaal zes weken.

Arbeidsovereenkomst moet zijn ingegaan voor AOW-leeftijd

Om met succes de arbeidsovereenkomst eenzijdig te kunnen opzeggen in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder instemming van de werknemer en toestemming van het UWV of kantonrechter dient de arbeidsovereenkomst vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te zijn ingegaan. Als de werknemer daarna in dienst treedt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gelden de ‘gewone’ ontslagregels uit de wet. De werkgever dient dan – afhankelijk van de ontslaggrond – toestemming van het UWV te krijgen of de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Verlengde ketenregeling

De werkgever kan maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal vier jaar aangaan met een AOW-gerechtigde werknemer. Alleen de arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee voor het berekenen van het totaal aantal toegestane arbeidsovereenkomsten en maximale periode. Deze verruimde ketenregeling geldt ook voor een werknemer die pas na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst is getreden.

Geen recht op de transitievergoeding

Een werknemer heeft bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen recht op de wettelijke transitievergoeding.

Nieuws-
brief

Ravel Residence