Opstalverzekering VvE

De opstalverzekering van de VvE is, net als de aansprakelijkheidsverzekering, verplicht. De opstalverzekering biedt dekking aan, het woord zegt het al, schade aan de opstal door onheil van buitenaf. In de polis staat tegen welke gevaren de verzekering dekking biedt.

Uitsluitingen opstalverzekering

Oplettendheid bij de opstalverzekering van de VvE is wel geboden. Zo zal de polis altijd nauwlettend doorgenomen moeten worden op de vraag aan welke bouwdelen schade gedekt wordt. Daarnaast is van belang om te controleren of individuele woningverbeteringen zoals een extra luxe keuken of badkamer, die door een individuele eigenaar zelf worden aangebracht, ook onder de dekking vallen. Zo niet, dan dienen de individuele eigenaren die zelf te verzekeren. Datzelfde geldt doorgaans voor de afwerklagen van de vloeren in privé gedeelten. Tot slot verdient opmerking dat de inboedel van de individuele appartementseigenaren nooit verzekerd is onder de opstalverzekering van de VvE (inboedel is geen opstal en bovendien niet gemeenschappelijk).

Appartementenclausule

Verzekeringen kennen vaak een clausule dat er geen dekking bestaat wanneer de verzekerde zich niet aan de verzekeringsvoorwaarden heeft gehouden, of als er sprake is van grove nalatigheid of opzet. Een voorbeeld zou kunnen zijn een appartementseigenaar die – om wat voor reden dan ook – brand sticht in zijn eigen appartement of opzettelijk de gaskraan laat openstaan. De gehele VvE zou in dat geval gedupeerd zijn als de verzekering geen dekking biedt. Daarom bevatten de modelreglementen de plicht voor het bestuur van de VvE om in de polis een zogenaamde appartementenclausule op te nemen waarin staat dat nalatigheid, opzet of grove schuld van een van de appartementseigenaren de verplichting van de verzekeringsmaatschappij om dekking te verlenen, niet in de weg staat. De verzekeraar heeft dan evenwel het recht zich te verhalen op die nalatige eigenaar.