Permanente bewoning/ gebruik appartement VvE

Een groot gedeelte van de appartementen in VvE’s wordt verhuurd. Niet alleen appartementen van woningcorporaties, maar ook appartementen van particulieren. In de modelreglementen komt de term ‘huurder’ echter niet voor, maar wordt de term ‘gebruiker’ gehanteerd. Daaronder vallen dus alle gebruikers van een appartement, ongeacht of ze huurder zijn, of om een andere reden gebruiker zijn van een appartement.

Toestemming voor verhuur vereist?

Verhuur van een appartement kan niet verboden worden. Iedere eigenaar heeft op grond van de wet (art. 5:120 BW) het recht zijn appartement aan een derde in gebruik te geven. De wijze van verhuur staat echter niet ter vrije bepaling van de appartementseigenaar. Zo moet het appartement om te beginnen conform de in de splitsingsakte gegeven bestemming gebruikt worden. Zo mag een appartement met de bestemming ‘kantoor’ niet als woning verhuurd worden, en mag een appartement met de bestemming ‘woning’ niet als bed & breakfast aan toeristen verhuurd worden. Daarnaast geldt in een enkel geval dat voor de ingebruikname, toestemming van het bestuur vereist is. Dat is het geval als de zogenaamde ‘annex’ van de modelreglementen van toepassing is verklaard. Tot slot geldt op grond van alle modelreglementen dat een gebruiker het gebruik van een appartement pas kan verkrijgen als een gebruikersverklaring is ondertekend.

Gebruikersverklaring

De bepalingen in de splitsingsakte die betrekking hebben op gebruik, beheer en onderhoud zijn automatisch ook op de gebruikers van toepassing. Voor huurders geldt dat andere bepalingen, net zoals bepalingen uit het huishoudelijk reglement, in beginsel niet op hen van toepassing zijn. Datzelfde geldt voor regels die door de vergadering zijn gesteld over het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.
Daarom kennen alle modelreglementen de verplichting voor huurders om een gebruikersverklaring te ondertekenen. Daarin verklaart de gebruiker zich akkoord met de regels uit de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Als de gebruiker de gebruikersverklaring niet ondertekent, mag de eigenaar het gebruik van het appartement niet verschaffen.

Borgstelling huurder

Als een appartement een huurder heeft, brengt dat als voordeel met zich dat het bestuur altijd van de huurder kan verlangen dat hij zich borg stelt voor de ledenbijdragen van de eigenaar: dat is bepaald in de modelreglementen. De gebruiker is uit hoofde van de borgtocht echter nooit meer verschuldigd aan de VvE dan hij aan huur moet betalen. In de praktijk kan het er dus op neerkomen dat de huurder de VvE-bijdragen van de eigenaar betaalt, en die betaling in mindering doet strekken van de aan de eigenaar te betalen huur.