1 min lezen

stemmen en quorum

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

In de splitsingsakte staat per appartementsrecht vermeld hoeveel stemmen de eigenaar daarvan in de vergadering kan uitbrengen. Vaak is het aantal stemmen gelijk aan het breukdeel zodat eigenaren met een groter appartement meer stemmen kunnen uitbrengen. Het komt ook voor dat iedere eigenaar – ongeacht zijn breukdeel – één stem heeft in de vergadering.

Quorum

In de splitsingsakte is bepaald of er voor het ter vergadering kunnen nemen van besluiten een quorum is vereist (een uitzondering is modelreglement 2006, waarin het quorumvereiste niet voor alle besluiten geldt). Dat wil zeggen dat een bepaalt aantal stemmen ter vergadering aanwezig moet zijn. Wordt dat minimale aantal niet behaald, dan kunnen er in die vergadering geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Voor sommige besluiten, zoals een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement, geldt zelfs een verzwaard quorum. Dan moet niet minimaal de helft van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld twee derde of drie vierde.

Vereiste stemmenmeerderheid

Als het quorum is behaald en een besluit wordt ter stemming gebracht, dan kan een besluit meestal worden aangenomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Een volstrekte meerderheid wil zeggen, de helft plus één. Voor sommige besluiten geldt dat ze genomen moeten worden met een gekwalificeerde meerderheid. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld twee derde of drie vierde van het ter vergadering aanwezige stemmen voor het besluit moet stemmen om het aan te kunnen nemen. In de het reglement van de VvE staat bij welke besluiten dat het geval is.

Nieuws-
brief

Ravel Residence