Splitsingsakte en modelreglement

De splitsingsakte wordt opgemaakt door een notaris in opdracht van degene die het pand splitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte moet ook een reglement worden opgenomen, dat gebaseerd is op een zogenaamd modelreglement. De bepalingen uit de splitsingsakte en het reglement mogen niet in strijd zijn met de wet, als dat wel het geval is, is de bepaling nietig en gaat de wet voor. Het huishoudelijk reglement of een vergaderbesluit mogen op hun beurt weer niet in strijd zijn met de splitsingsakte (of de wet). Zijn ze dat toch, dan zijn zij op hun beurt nietig. Op deze pagina leest u hoe de splitsingsakte en het modelreglement gelezen moeten worden, en wat er allemaal in staat.

Opbouw splitsingsakte, reglement en modelreglement

In de splitsingsakte staat eerst beschreven welk gebouw gesplitst gaat worden en in welke appartementsrechten. Daarna wordt met de splitsingsakte de VvE opgericht en vervolgens wordt het reglement van de VvE vastgesteld. Daarvoor wordt verwezen naar een van de modelreglementen (1972, 1973, 1983, 1992 en 2006). Er zijn vervolgens twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de notaris het volledige modelreglement als het ware kopieert in de splitsingsakte en dan direct bepaalde bepalingen daaruit wijzigt. Zoals ze voor de op te richten VvE moeten gelden. De tweede mogelijkheid is dat de splitsingsakte bepaalt dat de bepalingen uit het modelreglement van toepassing zijn, behoudens voor zover in de splitsingsakte staat aangegeven dat bepaalde bepalingen anders luiden.

Verschillen in de mogelijkheden opstellen splitsingakte

In het eerste geval staat de splitsingsakte op zichzelf. Het kan dan als een individueel stuk gelezen worden waarin alle regels van het reglement dan direct in de splitsingsakte zijn opgenomen. In het tweede geval moeten de splitsingsakte en het daarop van toepassing verklaarde modelreglement naast elkaar – en tegelijkertijd – gelezen worden. Als in de splitsingsakte (bijvoorbeeld) artikel 10 als eerste wordt genoemd, dan betekent dit dat de artikelen 1 tot en met 9 uit het modelreglement integraal van toepassing zijn, maar dat artikel 10 geldt zoals dat in de splitsingsakte staat. Als daarna als eerste artikel 15 wordt genoemd, dan betekent dit dat 11 tot en met 14 uit het modelreglement integraal van toepassing zijn, en dat artikel 15 luidt zoals het in de splitsingsakte staat. Zo gaat u verder met het lezen van de splitsingsakte.