Vernietiging besluit

Een besluit van de vergadering van de VvE of van een ander orgaan van de VvE is vernietigbaar als:
1. het wordt genomen in strijd met de redelijkheid en billijkheid (die de VvE en degenen die daarbij zijn betrokken jegens elkaar in acht moeten nemen);
2. het niet is genomen conform de gestelde vereisten in de splitsingsakte, of
3. het in strijd is met het huishoudelijk reglement (nota bene: een besluit dat in strijd is met de splitsingsakte of de wet, is nietig).

Hoe vernietiging van een VvE besluit vragen

Een besluit kan worden vernietigd door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw staat. Een verzoek daartoe moet gedaan worden binnen één maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. Dat is dus bijvoorbeeld na de vergadering, of na ontvangst van de notulen. De termijn daarvoor is dus kort en bij overschrijding daarvan zal de verzoeker niet ontvankelijk worden verklaard. Het vernietigbare staat dan dus vast. Ook de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen de beschikking van de kantonrechter is kort: ook daarvoor geldt een termijn van één maand na de dagtekening van de eindbeschikking. Als een besluit ter vernietiging aan de kantonrechter is voorgelegd, is deze bevoegd om de uitvoering van het besluit te schorsen totdat onherroepelijk op het vernietigingsverzoek zal zijn beslist.

Het verzoekschrift om besluit te vernietigen

Vernietiging van het besluit wordt verzocht door een verzoekschrift in te dienen bij de griffie van de rechtbank. Daarin moet in elk geval staan welk besluit is genomen, wanneer, en waarom het vernietigd zou moeten worden. De griffie van de rechtbank zal de verzoeker, alle stemgerechtigden en de VvE zelf oproepen om op te zitting te verschijnen. Zij (de stemgerechtigden als belanghebbende en de VvE als gerekwestreerde) kunnen daarbij een verweerschrift indienen.
In dat verweerschrift hoeft niet noodzakelijk te staan dat zij het met het verzoek oneens zijn, maar kan er ook toe strekken dat het besluit inderdaad zal moeten worden vernietigd.

Wanneer wordt een VvE besluit vernietigd

De toets die de kantonrechter zal aanleggen is de vraag of de VvE, gelet op alle bij het besluit betrokken belangen, in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Is dat het geval en zijn er geen andere gronden om tot vernietiging over te gaan, dan zal de rechter het besluit in stand laten. Indien dat niet het geval is, of als er andere redenen zijn om over te gaan tot vernietiging van het besluit dan zal de rechter dat doen. In veel procedures zal het er daardoor op aankomen om de feiten en omstandigheden zodanig te schetsen dat de rechter zal oordelen dat – gelet op die feiten en omstandigheden – de VvE inderdaad niet in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Veel VvE leden kiezen er daarom voor het verzoekschrift door een gespecialiseerde VvE advocaat op te laten stellen.