2 min lezen

nietig verklaring besluit

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Een besluit dat in strijd is met de wet of met de splitsingsakte, is nietig. Waar in geval van een vernietigbaar besluit geldt dat het besluit bestaat totdat de rechter het heeft vernietigd, wordt een nietig besluit geacht nooit te hebben bestaan.

Wanneer VvE besluit nietig verklaren

In beginsel is daarom voor het inroepen van de nietigheid ook geen rechterlijk vonnis vereist: iedereen die meent dat een besluit nietig is kan dat simpelweg aan diegene die zich op dat nietige besluit beroept mededelen. Toch kan het belang bestaan bij een verklaring door recht dat het genomen besluit nietig is. Bijvoorbeeld als de ene partij zich beroept op de nietigheid en de andere partij zich juist beroept op de geldigheid van dat besluit.

Hoe kun je een VvE besluit nietig verklaren?

Een ander verschil met vernietiging van een besluit is de manier waarop de procedure wordt gestart. Geldt bij de vernietiging de verzoekschriftprocedure, bij het inroepen van de nietigheid wordt de dagvaardingsprocedure toegepast. Degene die de nietigheid inroept dagvaardt de VvE, en de VvE is op haar beurt zelf gehouden de leden over de procedure te informeren. De griffie van de rechtbank doet dat niet. Voor het inroepen van een nietigheid van een VvE besluit geldt ook niet een korte termijn zoals bij de vernietig van een besluit. Daarvoor geldt de gewone verjaringstermijn. Soms kan er sprake zijn van enige samenloop tussen een vernietigingsverzoek en de vordering een besluit nietig te verklaren, bijvoorbeeld wanneer niet geheel duidelijk is of het besluit in kwestie nietig dan wel vernietigbaar is. In dat geval is het verstandig om toch de één maandtermijn die voor de vernietiging geldt in acht te nemen, zodat als de vordering tot nietigverklaring niet slaagt, het verzoek tot vernietiging niet afketst op het enkele feit dat het verzoek daartoe te laat is ingediend.

Toets bij nietigverklaring VvE besluit

Een besluit van een orgaan van een VvE is nietig wanneer het in strijd is met de splitsingsakte (het reglement) of met de wet: dat is dus ook waar de rechter naar zal kijken. Te denken valt aan het besluit waarbij de leden van de VvE een andere kosten-verdeelsleutel overeenkomen dan is vastgelegd in de splitsingsakte. Een ander voorbeeld is het besluit waarbij aan een individuele eigenaar of gebruiker het exclusief gebruiksrecht van een gemeenschappelijke ruimte wordt toegekend. Als de VvE in de splitsingsakte echter de bevoegdheid heeft gekregen om bepaalde besluiten te nemen die afwijken van het reglement van de VvE, dan levert dat natuurlijk geen nietigheid op. Zo is in veel splitsingsaktes bepaald dat de vergadering kan besluiten toestemming te geven voor het gebruik van een appartement op een andere manier dan overeenkomstig de bestemming daarvan (bijvoorbeeld het gebruik van een woning als gebruiksruimte).

Nieuws-
brief

Ravel Residence