Naleving reglementen

Alle leden van de VvE zijn gehouden het reglement na te leven. Dat houdt bijvoorbeeld in dat zij geen wijzigingen aan mogen brengen aan de gemeenschappelijke zaken, indien daarvoor geen toestemming is verleend door de vergadering. Te denken valt aan het zonder toestemming aanbrengen van een dakterras of het plaatsen van een aanbouw, of het niet afgeven van een gebruikersverklaring van de huurder aan het bestuur.

Naleving VvE reglementen afdwingen

In de procedure waarbij naleving van de reglementen wordt gevorderd in de gegeven voorbeelden van het dakterras of een aanbouw of opbouw, gebeurt dus eigenlijk het tegenovergestelde als in de procedure waarbij de eigenaar vervangende machtiging verzoekt. In dit geval zal echter de toestemming ontbreken en zal de betreffende – zonder dat er een datum vervangende machtiging is verkregen – alsnog over zijn gegaan tot de handelingen die in strijd zijn met de reglementen.

Procedure bij overtreden VvE reglementen

In dat geval kan de VvE door een advocaat gespecialiseerd in VvE recht een procedure laten opstarten om alsnog naleving van die reglementen af te dwingen. Dat kan dan bijvoorbeeld tot verplichte afbraak van het dakterras of de uitbouw leiden, of bijvoorbeeld tot het alsnog ondertekenen van een voor verhuur vereiste gebruikersverklaring.
Meestal gebeurt dit in een kort geding, maar in minder spoedeisende en/of complexe zaken kan ook een bodemprocedure worden gevoerd. Het bestuur moet de leden over de procedure informeren. Voor het starten van de procedure geldt geen specifieke termijn. Wel dient de algemene verjaringstermijn in acht te worden genomen; als bijvoorbeeld een overtreding langer is geleden dan de verjaringstermijn van 5 jaar zal de vordering van de VvE, als je als lid een beroep doet op verjaring, worden afgewezen.