Deurwaarderskantoor aansprakelijk voor handelingen deurwaarder?

De rechtbank liet zich recent uit over de vraag of een deurwaarderskantoor aansprakelijk kan worden gehouden voor handelingen van een daar werkzame deurwaarder. Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gea Flapper bespreekt deze uitspraak.

Casus

Deurwaarderskantoor 1 legt beslag onder een vennootschap. Zij doet dit in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van haar klant; beslaglegger A. Tegelijkertijd legt ook deurwaarderskantoor 2 namens diens klant, beslaglegger B, beslag onder dezelfde vennootschap, maar informeert deurwaarderskantoor 1 hier niet over. Nadat het beslag van rechtswege is overgegaan in een executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
, geeft de vennootschap de onder het beslag vallende bedragen af aan deurwaarderskantoor 1. Deurwaarderkantoor 1 keert vervolgens de netto-opbrengst uit aan (de advocaat van) beslaglegger A.

Beslaglegger B vist achter het net

Deurwaarderskantoor 2 verzoekt deurwaarderskantoor 1 vervolgens het door haar klant – beslaglegger B – gelegde beslag op te nemen in de verdeling. Deurwaarderskantoor 1 bericht echter dat zij geen gevolg kan geven aan dit verzoek, omdat zij al tot uitkering van de ontvangen gelden was overgegaan.

Procedure

Beslaglegger B start daarop een procedure tegen deurwaarderskantoor 1. Hij stelt dat het deurwaarderskantoor op het moment dat zij overging tot uitkering van de door het beslag ingehouden bedragen, op de hoogte was of had moeten zijn dat er ook ten behoeve van hem beslag was gelegd ten laste van de vennootschap. Hierdoor heeft het deurwaarderskantoor onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
tegenover hem gehandeld.

Taken deurwaarder

De taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
zijn beschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet. De gerechtsdeurwaarder is als natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
een door de Kroon benoemde functionaris met een onafhankelijke positie. Hij is belast met diverse ambtsverplichtingen. De belangrijkste hiervan is de ministerieplicht. Dit is de plicht van de deurwaarder om indien daarom wordt verzocht zijn ambtelijke diensten te verlenen, zoals het ten uitvoer leggen van vonnissen en alles wat daarbij komt kijken.

Zorgvuldig handelen

Beslag kan in het wettelijk stelsel alleen worden gelegd door een deurwaarder, die beslag legt in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar. De deurwaarder moet zelfstandig beoordelen of en in hoeverre hij een bepaalde opdracht zal uitvoeren. Bij het bepalen van zijn beleid moet de deurwaarder de nodige zorgvuldigheid, ook jegens derden, in acht nemen.

Niet-ontvankelijk

Deurwaarderskantoor 1 concludeert tot niet-ontvankelijkheid van beslaglegger B in zijn vordering en tot afwijzing van die vordering. Hieraan legt het kantoor ten grondslag dat de deurwaarder die de uitkering heeft gedaan als natuurlijk persoon als enige verantwoordelijk is voor zijn handelen en dat niet het deurwaarderskantoor hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De deurwaarder is dan ook de enige die kan worden aangesproken op een onjuiste taakvervulling en (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is het hiermee eens en oordeelt dat het leggen van beslag en de verdere executie daarvan te zeer verbonden is aan de persoon van de deurwaarder in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar. De beslaglegging en de verdere executie daarvan heeft dan ook niet in het maatschappelijk verkeer te gelden als een gedraging van een deurwaarderskantoor. Deurwaarderskantoor 1 kan dan ook niet uit onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
worden aangesproken.

More in Aansprakelijkheidsrecht
paard in een zandbak
Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid, nummer 5: “Taxusstruik”

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het altijd ontwikkelende aansprakelijkheidsrecht. Advocaat aansprakelijkheidsrecht Lennard...

Close