Index

Onderwerp: verbintenissenrecht

Index

Begrip

Categorie

A
aanbod
aanbod en aanvaarding
aanmaning ,
aanneemovereenkomst ,
aanneming van werk ,
aannemingsovereenkomst ,
aansprakelijkheid ,
aansprakelijkheidsverzekering ,
aantasting eer en goede naam ,
aanvaarding
aanzegging
actio pauliana ,
advocaatskosten , ,
agentuur
agentuurcontract
agentuurovereenkomst
akte , ,
algemene voorwaarden ,
authentieke akte , ,
B
battle of forms
bedenktijd ,
beding ,
bedreiging ,
bedrog ,
Beklamel arrest , ,
Beklamel criterium , ,
Beklamel-norm , ,
belediging
beloning
bemiddeling
bemiddelingsovereenkomst
benadeelde
benadeelde partij
beneficiaire aanvaarding ,
bestuurdersaansprakelijkheid ,
bevrijdend betalen
bevrijdende betaling
bewaarneming
bewaarnemingsovereenkomst
bijzondere titel ,
blijvende tekortkoming ,
boedel ,
boete ,
boetebeding ,
boeteclausule ,
borgtocht ,
bouwcontract ,
bouwopdracht ,
bouwovereenkomst ,
bruikleen
bruikleenovereenkomst
BTW-carrouselfraude ,
buitengerechtelijke kosten , ,
buitengerechtelijke vernietiging , ,
C
carrouselfraude ,
causaal verband
causaliteit
causaliteitsleer
clausule ,
colportage
compensatie
conformiteit ,
conformiteitsbeginsel ,
conformiteitseis ,
consument
consumentenkoop
consumentenrecht
contract ,
contractbreuk ,
contractsovername
courtage
crediteursverzuim ,
curatele
D
dading ,
debiteur ,
default
dekkingskoop
derdenbeding ,
derdenbescherming ,
derdenzekerheid ,
derogerende werking ,
distributieovereenkomst
duurovereenkomst
dwaling ,
E
economisch eigendom ,
economische eigendom ,
eigen schuld
eigen vermogen ,
electronische handtekening ,
ernstige tekortkoming ,
escrow ,
exoneratiebeding
exoneratieclausule
exploitatiecontract ,
exploitatieovereenkomst ,
exploitatieschade
F
fabrieksgarantie
financieringsclausule ,
financieringsvoorbehoud ,
franchise
franchise contract
franchiseovereenkomst
franchising
G
garantie ,
garantiebewijs ,
gederfde winst
geheimhouding ,
geheimhoudingsbeding ,
geheimhoudingsbepaling ,
geheimhoudingsclausule ,
geheimhoudingsovereenkomst ,
geheimhoudingsplicht ,
gemengde overeenkomst ,
gevolgschade
gift
goede trouw ,
grijze lijst
H
haalschuld
handelsovereenkomst
Haviltex-criterium ,
hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijkheid
hulppersoon
huur ,
huurkoop ,
huurkoopovereenkomst ,
huurovereenkomst ,
huurrecht ,
huurwet ,
I
immateriële schade
in gebreke stellen ,
inboedel ,
incassokosten , ,
ingebrekestelling ,
inkomensderving
J
juridische kosten , ,
K
kernbeding
kettingbeding
kindsdeel ,
klachtplicht
koop ,
koop op afbetaling
koop op afstand
koop-/aannemingsovereenkomst ,
koop-aannemingovereenkomst ,
koopakte ,
koopcontract ,
koopoptie ,
koopovereenkomst ,
kwade trouw ,
kwalitatief recht
kwalitatieve aansprakelijkheid
kwalitatieve verplichting ,
kwijting
L
laster ,
lastgeving
lease
leasecontract
leaseovereenkomst
leasing
legitieme portie ,
lenen
leningsovereenkomst
letselschade
levering ,
lijfrente
lijfrentepolis
loon
M
makelaarsovereenkomst
mantelovereenkomst
misbruik van bevoegdheid ,
misbruik van omstandigheden
misbruik van recht ,
mondelinge overeenkomst
Wat is misbruik van omstandigheden
N
nakoming
natuurlijk persoon
natuurlijke verbintenis
niet toerekenbare tekortkoming
nietig
non-conformiteit
O
omzetschade
onderbewindstelling
onderzoeksplicht
ongedaanmaking
ongedaanmakingsverbintenis
ongedaanmakingsverplichting
ongerechtvaardigde verrijking
onrechtmatig
onrechtmatige daad
onrechtmatige publicatie ,
onrechtmatigheid
ontbindende voorwaarde
onverschuldigde betaling
onwetmatig
opdracht
opdrachtovereenkomst
opschorten
opschortende voorwaarde
opschorting
opschortingsbevoegdheid
opschortingsrecht
optie tot koop ,
overdracht ,
overeenkomst
overeenkomst op afstand
overeenkomst van aanneming ,
overeenkomst van bruikleen
overeenkomst van opdracht
overeenkomst van schenking
overmacht
P
pachtovereenkomst ,
Pauliana ,
paulianeus ,
paulianeus handelen ,
plicht tot ongedaanmaking
precontractuele fase
productaansprakelijkheid
R
raamcontract
raamovereenkomst
recht van opschorting
recht van reclame
rechtsgevolg
rechtshandeling ,
rechtsverwerking
reclamatie
reclame
reclameren
rectificatie ,
redelijkheid en billijkheid
reflexwerking
regres
regresvordering
risicoaansprakelijkheid
S
sale-and-leaseback
sans prejudice
schadebeperkende maatregelen
schadebeperking
schadebeperkingsplicht
schadebeperkingsverplichting
schadevergoeding
schenken
schenking
schuldeisersverzuim ,
schuldeiserswanprestatie ,
schuldenaar ,
selbsteintritt ,
smaad ,
smaadschrift ,
sommatie
sommatiebrief ,
standaardbedingen ,
standaardbepalingen ,
stuiten
stuiting
Wat is subrogatie?
T
te kwader trouw ,
tekortkoming ,
tekortschieten ,
toerekenbare tekortkoming ,
tussenpersoon
U
uitlenen
V
vastgoedschade
vaststelling , ,
vaststellingsovereenkomst , ,
verbintenis
verbintenissen
verbintenissenrecht
verhuur ,
verjaring ,
verjaringstermijn ,
vermogensschade
verrekenen
verrekening
verrekeningsbevoegdheid
vertragingsschade
verzuim
voorwaardelijke verbintenis
W
WA-verzekering ,
wanprestatie ,
webshop
werkgeversaansprakelijkheid ,
werkgeversverklaring ,
wet koop op afstand
wilsgebrek
wilsovereenstemming
Z
zaakwaarnemen
zaakwaarnemer
zaakwaarneming
zorgplicht
zwarte lijst