Index

Regeling: Burgerlijk Wetboek

Index

Begrip

Categorie

2
290-bedrijfsruimte
4
403-verklaring
faillissementspauliana
A
aanbod
aanbod en aanvaarding
aandeel
aandeel aan toonder
aandeelhoudersregister
aandeelhoudersvergadering
aandelen op naam
aandelenemissie
aandelenregister
aandelenuitgifte
aanmaning
aanneemovereenkomst ,
aanneemsom
aanneming van werk ,
aannemingsovereenkomst ,
aansprakelijkheid
aantasting eer en goede naam ,
aanvaarding
aanzegging tot ontruiming
aanzegverplichting
aard- en nagelvast
actio pauliana ,
administratieplicht
advocaatskosten ,
afhankelijk recht
afspiegelingsbeginsel
afsplitsing
agenderingsrecht
agentuur
agentuurcontract
agentuurovereenkomst
akte van cessie
akte van levering
algemene titel
algemene vergadering
algemene vergadering van aandeelhouders
algemene voorwaarden
appartementseigenaar ,
appartementsrecht
arbeidscontract
arbeidsovereenkomst
arbeidsrecht
arbeidsrelatie
arbeidsverhouding
articles of association
AVA
B
B.V.
battle of forms
bedenktijd
bedreiging ,
bedrijfshuuradviescommissie
bedrijfsruimte
bedrijfsruimte 230a
bedrog ,
Beklamel arrest ,
Beklamel criterium ,
Beklamel-norm ,
bekrachtiging
bekrachtigingsverklaring
belang
belediging
beloning
bemiddeling
bemiddelingsovereenkomst
beneficiaire aanvaarding ,
beperkt recht
berscherming huurder
beschermingsbewind
beschikkingsbevoegd
beschikkingsbevoegdheid
beschikkingsonbevoegd
beschikkingsonbevoegdheid
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid ,
bestuursverslag
beursgang
bevrijdend betalen
bevrijdende betaling
bewaarneming
bewaarnemingsovereenkomst
bewaarplicht
bezit
bezitloos pandrecht
BHAC
bijzondere titel ,
billijke vergoeding
bindend advies
blijvende tekortkoming
boekhoudplicht
boekjaar
boete
boetebeding
boeteclausule
borgtocht
bouwcontract ,
bouwopdracht ,
bouwovereenkomst ,
bouwsom
brengschuld
bruikleen
bruikleenovereenkomst
buitengerechtelijke kosten ,
buitengerechtelijke vernietiging ,
burenrecht
burgerlijk recht
burgerlijk wetboek (BW)
BW
C
canon
causaal verband
causaliteit
causaliteitsleer
cessie
civiel recht
collectief ontslag
colportage
compensatie
concern
concernvrijstelling
conformiteit
conformiteitsbeginsel
conformiteitseis
consolidatieplicht
consument
consumentenkoop
consumentenrecht
contract
contractbreuk
contractsovername
convalescentie
conversie
courtage
coöperatie
crediteursverzuim
curatele
D
dading
debiteur
decharge
deelneming
default
dekkingskoop
derdenbeding
derdenbescherming ,
derdenzekerheid
derogerende werking
detachering
detailhandelsbedrijfsruimte
diplomatenclausule
distributieovereenkomst
dividend
dividenduitkering
dochter
dochtermaatschappij
doeloverschrijding
doorbetaling loon
draaideurconstructie
dringend eigen gebruik
dringende reden
droit de suite
duurovereenkomst
dwaling
E
economisch eigendom ,
economische eigendom ,
eenzijdige beëindiging
eigen schuld
eigendom
eigendomsvoorbehoud
electronische handtekening ,
emissie van aandelen
enquêteprocedure
enquêteverzoek
erfdienstbaarheid van weg
erfenis
erfgenaam
Erfopvolging bij versterf
erfpacht
ernstige tekortkoming
executeur
executeur-testamentair
F
financieringsclausule
financieringsvoorbehoud
fonds
foundation
fusering
fusie
G
garantie
garantiebewijs
gebrek bij oplevering
geconsolideerde jaarrekening
gederfde winst
gedragen als goed huurder
geliberaliseerde woning
gemeenschap
gemengde overeenkomst ,
geplaatst kapitaal
geschillenregeling
gestort kapitaal
gevolgschade
gewichtige reden
gezag
gezagsrelatie
gezagsverhouding
gift
goed
goed huurder
goed huurderschap
goed werkgeverschap
goede trouw ,
gouden handdruk
grijze lijst
groep
groepsmaatschappij
groepsvennootschap
H
haalschuld
handelingsonbekwaam
handelsovereenkomst
Haviltex-criterium
heling
hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijkheid
houderschap
huishoudelijk reglement ,
huisvestingsvergunning
hulppersoon
huur ,
huurbeding
huurbescherming
huurindex
huurkoop
huurkoopovereenkomst
huurovereenkomst ,
huurprijsbeding
huurprijsbescherming
huurprijsindexering
huurprijswijziging
huurrecht ,
huurverhogingspercentage
huurwet ,
hypotheek
hypotheekrecht
I
immateriële schade
in gebreke stellen
incasso
incassokosten
indeplaatsstelling
indexeringsclausule
ingebrekestelling
inkomensderving
J
jaarrekening
jaarvergadering
jaarverslag
juridische fusie
juridische kosten ,
juridische splitsing
K
kadaster
kantonrechtersformule
kantoorruimte
kapitaalbescherming
kapitaalvereiste
kapitaalvermindering
kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijke opzegging
ketenregeling
kettingbeding
kindsdeel ,
klachtplicht
koop
koop op afbetaling
koop op afstand
koop-/aannemingsovereenkomst ,
koop-aannemingovereenkomst ,
koopakte
koopcontract
koopoptie ,
koopovereenkomst
kwade trouw ,
kwalitatief recht
kwalitatieve verplichting ,
kwijting
L
laster ,
lastgeving
legitieme portie ,
lenen
leningsovereenkomst
letselschade
levering ,
leveringsakte
liberalisatiegrens
lijfrente
lijfrentepolis
Limited
loon
loonbetalingsverplichting
loondoorbetaling
lossing
ltd
M
maatschappelijk kapitaal
machtiging
makelaarsovereenkomst
meerwerk
middenstandsbedrijfsruimte
minder werk
minderwerk
minimumkapitaal
misbruik van bevoegdheid ,
misbruik van recht ,
modelreglement ,
mondelinge overeenkomst
Wat is misbruik van omstandigheden
N
N.V.
naamloze vennootschap
nader te noemen meester
nader te noemen volmachtgever
nakoming
nalatenschap
namaak
natrekking
niet toerekenbare tekortkoming
nietig
nominale waarde
non-conformiteit
O
omzetschade
onbehoorlijk bestuur ,
onbehoorlijke taakvervulling ,
onder pari
onderbewindstelling
ondergeschiktheid
onderhuur
onderhuurcontract
onderhuurder
onderhuurovereenkomst
onderlinge
onderlinge waarborgmaatschappij
onderverhuur
ongedaanmaking
ongedaanmakingsverbintenis
ongedaanmakingsverplichting
ongerechtvaardigde verrijking
onrechtmatig
onrechtmatige daad
onrechtmatige publicatie ,
onrechtmatigheid
onregelmatige opzegging
onroerend goed
onroerende zaak
ontbindende voorwaarde
ontbinding arbeidsovereenkomst
ontbindingsvergoeding
ontbindingsverzoek
ontruimingsaanzegging
ontruimingsbescherming
ontslag op staande voet
ontslagvergoeding
onverdeelde boedel
onverdeelde nalatenschap
onverschuldigde betaling
onwetmatig
opdracht
opdrachtovereenkomst
openbare register
oplevering
opleveringsgebrek
opschorten
opschortende voorwaarde
opschorting
opschortingsbevoegdheid
opschortingsrecht
optie tot koop ,
opvolgend werkgeverschap
opvolgende werkgevers
opzegging arbeidsovereenkomst
opzegtermijn
opzegverbod
orderpapier
overbedeling
overdracht ,
overdracht huurovereenkomst
overeenkomst
overeenkomst op afstand
overeenkomst van aanneming ,
overeenkomst van bruikleen
overeenkomst van opdracht
overeenkomst van schenking
overige bedrijfsruimte
overmacht
OWM
P
pacht
pachtovereenkomst
pachtprijs
pand
pandgever
pandhouder
pandnemer
pandrecht
passende arbeid
Pauliana ,
paulianeus ,
paulianeus handelen ,
plicht tot ongedaanmaking
power of attorney
privaatrecht
procuratie
procuratiehouder
productaansprakelijkheid
proeftijd
proeftijdbeding
proxy
publicatieplicht
R
5%-regeling
raad van commissarissen
recht aan order
recht van opschorting
recht van overpad
recht van reclame
recht van retentie
recht van uitweg
rechtshandeling ,
rechtspersoon
rechtsverwerking
reclamatie
reclame
reclameren
rectificatie ,
redelijkheid en billijkheid
reeks arbeidsovereenkomsten
reflexwerking
regie
regiecontract
regieovereenkomst
registeraandeel
regres
regresvordering
relatiebeding
relativiteitsbeginsel
retentie
retentierecht
retrocessie
roerende zaak
RVC
S
S.A.
schadebeperkende maatregelen
schadebeperking
schadebeperkingsplicht
schadebeperkingsverplichting
schadevergoeding
schenken
schenking
schuldeisersverzuim
schuldeiserswanprestatie
schuldenaar
selbsteintritt ,
servicekosten
slaafse nabootsing
smaad ,
smaadschrift ,
sommatie
sommatiebrief
splitsing
splitsingsakte ,
splitsingsreglement ,
standaardbedingen
standaardbepalingen
statutaire zetel
statuten
stichting
stil pandrecht
stuiten
stuiting
subrogatie
subsidiary
T
te kwader trouw ,
tekortkoming
tekortschieten
terme de grace
terme de grâce
termijn opzegging
termijnbescherming
toerekenbare tekortkoming
toezichthouder
toonderaandeel
toonderaandelen
transportakte
turboliquidatie
tussenpersoon
U
uitgifte van aandelen
uitkering
uitkoopprocedure
uitlenen
uitzendbeding
uitzendbureau
uitzendcontract
uitzendkracht
uitzendovereenkomst
V
vakantiebijslag
vakantiegeld
vakantietoeslag
vaste aanneemsom
vaststelling , ,
vaststellingsovereenkomst , ,
verbintenis
verbintenissen
verbintenissenrecht
verbod op opzegging
verborgen gebrek
vereffenaar
vereniging
Vereniging van Eigenaars ,
Vereniging van Eigenaren (VVE) ,
verhuur ,
verjaring ,
verjaringstermijn ,
verkrijgende verjaring
vermogensrecht
vermogensschade
verpanding
verrekenen
verrekening
verrekeningsbevoegdheid
versterf erfrecht
vertragingsschade
verzuim
volmacht
voorwaardelijke verbintenis
vormerkung
vrije sector woning
vruchtgebruik
vuistpand
vuistpandrecht
vuistpandrechten
VVE ,
W
waarschuwingsplicht
wanbeleid ,
wanprestatie
webshop
werkgeversaansprakelijkheid ,
werkweigering
wet koop op afstand
wijzigingsbeding
wilsovereenstemming
winkelruimte
winstbestemming
winstuitkering
Z
zaak
zaaksvervanging
zaakwaarnemen
zaakwaarnemer
zaakwaarneming
zekerheidsrecht
zorgplicht
zorgplicht werkgever
zuivere aanvaarding
zuivere splitsing
zuster
zustermaatschappij
zwarte lijst