Index

Onderwerp: procesrecht

Index

Begrip

Categorie

A
aanhangig maken
absolute bevoegdheid
absolute competentie
advocaat
akte ,
appel
appeldagvaarding
appellant
arbiter
arbitraal beding
arbitraal compromis
arbitraal geding
arbitraal scheidsgerecht
arbitraal vonnis
arbitrage
arbitrage uitspraak
arbitragebeding
arbitragegeschil
arbitrageovereenkomst
arbitrageprocedure
arbitrageraad
arrest
arrondissement
artikel 18 RO
authentieke akte ,
B
beroep
beroepschrift
beschikking ,
beslag
beslag richtlijnen
beslagprocedure ,
beslagrekest ,
beslagsyllabus
betekenen
betekening
bevoegdheid
bevoegdheidsgeschil
bevoegdheidsincident
bewarend beslag ,
bewijs
bewijsmiddel
bezwaar ,
bezwaarprocedure ,
bezwaarschrift ,
bindend advies
bodemprocedure
C
cassatie
cassatieprocedure
civiele gijzeling
comparitie
comparitiezitting
competentie
conclusie van antwoord
conclusie van dupliek
conclusie van repliek
conservatoir beslag ,
D
dagvaarding
declaratoir
declaratoir vonnis
derdenbeslag
deskundigenadvies
deskundigenbericht
dwangsom
E
eigenrichting
eindarrest
eindarresten
eis in reconventie
eiser
exceptie van onbevoegdheid
executie
executiegeschil
executiekortgeding
executieverbod
executoriaal beslag
executoriale titel ,
exequatur
exploit
exploot
F
forumkeuze
forumkeuzebeding
forumkeuzeclausule
G
geappelleerde
gedaagde
gedaagde in hoger beroep
geheimhoudingsplicht
getuigenverklaring
gezag van gewijsde
geïntimeerde
gijzeling
griffiegeld
griffierecht
grosse ,
H
herroeping
herziening
hoger beroep
I
incasso kort geding ,
incassokortgeding ,
internationale bevoegdheid
J
jurisdictie
K
kort geding
kostenveroordeling
kracht van gewijsde
L
lijfsdwang
liquidatietarief
M
magistratuur
N
nader op te maken bij staat
niet-ontvankelijk
O
onderhandse akte
ontslag van instantie
opheffings kort geding
opheffingskortgeding
oproep
overeenkomst van arbitrage
P
peremptoir
peremptoir stellen
peremptoirstelling
petitum (dagvaarding)
procesgemachtigde
proceskostenveroordeling
R
raadsman
raadsvrouw
rechtsmacht
rechtsverkrachting
reconventionele vordering
rekest
request
restitutierisico
S
schadestaat
schadestaatprocedure
scheidsman
spoedappel
spoedeisend belang
staande magistratuur
T
tegenclaim
tegeneis
tegenvordering
tussenkomen
Tussenkomst
U
uitreiken
uitvoerbaar bij voorraad
uitvoerbaarheid bij voorraad
V
vaststelling , ,
vaststellingsovereenkomst , ,
verklaring van uitvoerbaarheid
verschoningsrecht
verstek
verstekvonnis
verweerder
verweerschrift ,
verzet
verzetdagvaarding
verzetprocedure
verzoeker
verzoekschrift
verzoekschrift tot beslag ,
Voeging
voorlopig getuigenverhoor
vrijwaring
Z
zittende magistratuur
zuiveren verstek
zuivering