Index

Onderwerp: goederenrecht

Index

Begrip

Categorie

A
absoluut recht ,
afhankelijk recht
akte van cessie
akte van levering
algemene titel
antikraakwet
appartementseigenaar ,
appartementsrecht
B
bedreiging ,
bedrog ,
bekrachtiging
beperkt recht
beschikkingsbevoegd
beschikkingsbevoegdheid
beschikkingsonbevoegd
beschikkingsonbevoegdheid
bezit
bezitloos pandrecht
bijzondere titel ,
buitengerechtelijke vernietiging ,
C
cessie
convalescentie
D
derdenbescherming ,
droit de suite
E
economisch eigendom ,
economische eigendom ,
eerste recht op koop ,
eigendom
eigendomsvoorbehoud
electronische handtekening ,
endossement
erfdienstbaarheid van weg
erfgrens
G
gemeenschap
goed
goede trouw ,
H
heling
houderschap
huishoudelijk reglement ,
huurbeding
hypotheek
hypotheekrecht
K
kadaster
kindsdeel ,
kraakrecht
kraakwoning
kraken
krakers
kwade trouw ,
L
legitieme portie ,
levering ,
leveringsakte
lossing
M
machtiging
misbruik van bevoegdheid ,
misbruik van recht ,
modelreglement ,
N
nader te noemen meester
nader te noemen volmachtgever
natrekking
O
onroerend goed
onroerende zaak
openbare register
orderpapier
overdracht ,
P
pand
pandgever
pandhouder
pandnemer
pandrecht
Portacabin-arrest
power of attorney
proxy
R
recht aan order
recht van overpad
recht van retentie
recht van uitweg
rechtshandeling ,
retentie
retentierecht
retrocessie
right of first refusal ,
roerende zaak
S
selbsteintritt ,
splitsingsakte ,
splitsingsreglement ,
stil pandrecht
T
te kwader trouw ,
transportakte
V
Vereniging van Eigenaars ,
Vereniging van Eigenaren (VVE) ,
verjaring ,
verjaringstermijn ,
verkrijgende verjaring
vermogensrecht
verpanding
volmacht
voorkeursrecht ,
vormerkung
vruchtgebruik
vuistpand
vuistpandrecht
vuistpandrechten
VVE ,
W
Wet Kraken en Leegstand
Z
zaak
zaaksvervanging
zekerheidsrecht