1. Verwerking van persoonsgegevens  

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. AMS Advocaten N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft de volgende contactgegevens: 

AMS Advocaten N.V.
Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam
Postbus 69111
1060 CD  AMSTERDAM
Tel: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl  

De verwerking van persoonsgegevens door AMS gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

A. Cliënten en betrokkenen 

In het kader van onze juridische dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten of van betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister en BTW-nummer), pasfoto/kopie paspoort en bankgegevens.  

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel op artikel 6 onder b van de AVG, te weten om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met u hebben, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor cliënten, het afwikkelen van faillissementen of overige juridische werkzaamheden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- of identificatieplicht (Advocatenwet of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) of fiscale verplichtingen. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.  

B. Websitebezoekers 

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van AMS. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen en bewaren deze gegevens zoals als nodig is voor de beantwoording van uw vraag.  

Cookies 

AMS houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van AMS maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Door gebruik te maken van de website van AMS geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. AMS heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.  

Gebruik Social media plugins 

Pagina’s op onze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter en Facebook. AMS houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

C. Nieuwsbriefabonnees of deelnemers workshops etc. 

AMS verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Ten aanzien van de nieuwsbrief verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw (bedrijfs-)naam en e-mailadres. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien u een bestaande cliënt van ons bent en wij u willen informeren over de voor u relevante juridische diensten en ontwikkelingen. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van MailChimp, die de gegevens opslaat in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wenst u de AMS nieuwsbrief niet langer te ontvangen, kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in de nieuwsbrief.  

Voor aanmeldingen in het kader van workshops, seminars of soortgelijke evenementen verwerkt AMS persoonsgegevens, zoals onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie, en in voorkomend geval uw geslacht en andere gegevens die in het kader van de aanmelding worden gevraagd (zoals opleiding, functie en werkervaring). Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op basis van uw toestemming.

D. Sollicitanten 

Op de websites van AMS of via sociale netwerken worden regelmatig vacatures bij AMS gepubliceerd. Solliciteren kan schriftelijk of per e-mail, of in voorkomend geval via een formulier op de website. In het kader van sollicitaties verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en eventuele andere (al dan niet in het kader van de sollicitatie gevraagde) gegevens. Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op grond van het gerechtvaardigd belang van AMS, hetgeen eruit bestaat om geschikt personeel te vinden. De gegevens worden niet verstrekt voor andere doeleinden en slechts aan diegenen die belast zijn met de werving- en selectieactiviteiten bij AMS of daarbij door haar zijn betrokken. Open sollicitaties worden op overeenkomstige wijze verwerkt.

E. Andere relaties 

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan AMS persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. telefoonnummer, e-mailadres alsmede bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor leveringen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole. 

2. Uw persoonsgegevens en derden 

AMS deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van AMS, zoals een IT-leverancier, deurwaarder of koerier of gerechtelijke instanties. Daarnaast kan AMS persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van AMS uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door AMS ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

3. Beveiliging

AMS hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval AMS gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal AMS in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Indien AMS gegevens buiten de EER doorgeeft, gebeurt dit enkel aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het EU-VS Privacy Shield (zoals Google en MailChimp), wanneer wij een overeenkomst hebben met een ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. 

4. Bewaartermijn 

AMS bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Cliëntdossiers worden in beginsel 5 jaar bewaard.  

5. Privacyrechten 

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacyrechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan aan info@amsadvocaten.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan AMS Advocaten N.V., o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Postbus 69111, 1060 CD, Amsterdam. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij AMS aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen. 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@amsadvocaten.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring AMS’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen. 

AMS Advocaten N.V.
o.v.v. Privacyverklaring
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam  

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op20 november 2018