Op deze pagina vindt u nieuws over het faillissement van Bordeaux Advisory B.V. (BA) en de stichting Clarett Contingency Fund Foundation (CCFF).

Verificatieproces voltooid

Het verificatieproces is in augustus 2011 afgerond. In totaal zijn ca. 537 crediteuren erkend tot een totaalbedrag van € 9.541.566,91. In oktober 2011 is in totaal € 190.000,- uitgedeeld, hetgeen neerkomt op een kleine 2%. Formeel betrof het een tussentijdse uitdeling, omdat het faillissement nog niet is afgewikkeld. Vrijwel het gehele beschikbare boedelsaldo is uitgedeeld. De crediteuren dienen er daarom van uit te gaan dat geen nadere uitkering zal vinden.

Uitspraak in strafzaak van 15 november 2012

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft op 15 november 2012 uitspraak gedaan in de strafzaak rond het beleggingsfonds Bordeaux Advisory B.V. De hoofdverdachte, John Taylor, kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 3,5 jaar.  Medeverdachte Judith Dekker kreeg een gevangenisstraf van 20 maanden opgelegd, Richard Wydmanski een gevangenisstraf van 18 maanden (na aftrek). De officier van justitie had op 30 oktober jl. vier jaar onvoorwaardelijk geëist tegen Taylor, en twee jaar onvoorwaardelijk tegen zowel Dekker als Wydmanski.

De rechtbank acht in het vonnis bewezen dat John Taylor en Judith D. zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting,  dat Judith D. medeplichtig is aan witwassen en dat Richard W. medeplichtig is aan deze oplichting en dit witwassen. Volgens de rechtbank heeft Taylor leiding gegeven aan Bordeaux Advisory, waarbij honderden mensen voor vele miljoenen heeft opgelicht. Onder zijn leiding, aldus de rechtbank, is aan deze mensen voorgehouden dat zij zonder risico konden beleggen in wijn en (hoge) rendementen konden behalen. Een van de slachtoffers, vader van twee kinderen, was naar eigen zeggen een gezonde man en gelukkig getrouwd, maar zijn leven is volgens hem door deze zaak totaal geruïneerd. Anderen hebben een (aanzienlijk) deel van hun besparingen of pensioenvoorziening verloren en kunnen niet meer hun leven leiden zoals ze zich dat hadden voorgesteld, of zijn in een moeilijke situatie met schulden terecht gekomen. De rechtbank oordeelt dat uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat aan verdachten die leiding geven aan kort gezegd grootschalige beleggingsfraude, waarbij betrokkenen voor miljoenen zijn benadeeld, een vrijheidsstraf van vier tot vijf jaren wordt opgelegd. De rechtbank merkt daarbij op dat de exacte omvang van de financiële schade niet meer van doorslaggevend belang is, indien de grens van enkele miljoenen eenmaal is overschreden. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat Taylor zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwassen door het geld dat Bordeaux Advisory heeft verkregen door de oplichting weg te sluizen, zodat de gedupeerden naar hun geld kunnen fluiten.

Schadevordering curator niet-ontvankelijk

In de strafzaak had de curator tegen de verdachten een civiele vordering ingesteld tot vergoeding van de schade van de gedupeerden. De rechtbank heeft de curator in deze vorderingen niet-ontvankelijk verklaard omdat de behandeling hiervan een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren, onder meer omdat de curator heeft bij de behandeling van de vorderingen van klanten van Bordeaux Advisory de rechtspersoon Bordeaux Advisory (kort gezegd) heeft vereenzelvigd met Graniton. In het kader van de strafrechtelijke procedure is volgens de rechtbank onvoldoende ruimte om te beoordelen of die vereenzelviging op goede gronden heeft plaats gevonden. Daarom heeft de rechtbank de curator in zijn vordering niet-ontvankelijk verklaard. De curator is teleurgesteld over deze uitspraak, niet in de minste plaats omdat hij de vordering van de gedupeerden tijdens het onderzoek gedetailleerd heeft toegelicht. Bovendien staat in het faillissement van Bordeaux Advisory vast dat en in hoeverre de gedupeerden met  hun vorderingen zijn toegelaten; deze vorderingen zijn op de verificatievergadering niet betwist. De curator had gehoopt dat de rechtbank bij een grote strafzaak als deze, waar veel gedupeerden bij betrokken, de rechtbank zich – als dat al nodig was geweest – een desnoods het strafproces wat meer zou belasten met een nader onderzoek naar de toewijsbaarheid van de vordering. Dat klemt te meer nu de bewezenverklaringen tot geen andere conclusie kunnen leiden dan dat de daders (ook) onrechtmatig hebben gehandeld jegens de klanten van Bordeaux Advisory.

Dekker ten Taylor hebben inmiddel hoger beroep ingesteld; ook het OM zal in die zaak in beroep gaan. De derde verdachte, Richard Wydmanski stelde geen beroep in. De curator overweegt nog om in hoger beroep te gaan tegen de niet-ontvankelijkverklaring in de zaak van Wydmanski. De beslissingen in het strafvonnis bieden ruimschoots houvast voor een succesvolle civielrechtelijke claim.

De faillissementen worden, in afwachting van de behandeling van het hoger beroep de strafzaak tegen de (feitelijk) bestuurders van BA en CCFF, J.B. Taylor en mevrouw Dekker, alsmede tegen Wydmanski vooralsnog niet afgewikkeld.