UWV procedure


Als de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dient de werkgever in principe toestemming aan het UWV te vragen.

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Een werkgever vraagt het UWV in deze gevallen om een ontslagvergunning. Hierbij zal hij de reden van het ontslag moeten onderbouwen. Daarnaast zal een werkgever moeten aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om het ontslag te voorkomen. Dit zal hieronder nader worden toegelicht.

Cao: ontslagcommissie in plaats van UWV

Het is mogelijk dat bij cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, die de ontslagaanvraag behandelt, in plaats van het UWV.

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Hierbij kan aan de volgende redenen worden gedacht:

 • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Ontslag via afspiegelingsbeginsel

Bovenstaande redenen zullen moeten worden onderbouwd. Bovendien moet de juiste volgorde voor ontslag worden aangehouden (het zgn. afspiegelingsbeginsel). Hierbij worden werknemers met vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken welke werknemer het laatst in dienst is getreden. Deze werknemers komen als eerste voor ontslag in aanmerking.

Verweer voeren tegen ontslag

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren (‘verweer te voeren’) tegen de ontslagaanvraag.

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan ook reden vormen voor een ontslagaanvraag. De werkgever moet in dat geval aantonen dat:

 • de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet kan doen;
 • de werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
 • de werknemer niet binnen 26 weken zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
 • de werknemer niet binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing;
 • de termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) voorbij is.

De werknemer wordt ook in dit geval in de gelegenheid gesteld zich te verweren tegen de ontslagaanvraag.

Ageren tegen beslissing UWV kan bij de kantonrechter

Het is niet mogelijk tegen een beslissing van het UWV in bezwaar te gaan. Wel kunnen zowel de werknemer als de werkgever binnen twee maanden na het besluit van het UWV naar de kantonrechter stappen.

Mogelijkheden werkgever bij afwijzing ontslagaanvraag

Als een ontslagaanvraag wordt afgewezen, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Vervolgens zijn hoger beroep en cassatie mogelijk.

Mogelijkheden werknemer tegen opzegging arbeidsovereenkomst

Wanneer de werknemer wil ageren tegen een verleende toestemming en de opzegging van de werkgever moet hij de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in plaats daarvan een billijke vergoeding te vragen. De werknemer moet dit verzoek binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd indienen bij de kantonrechter.