Vaststellingsovereenkomst houdt ondanks onjuiste voorstelling van zaken stand

Hoewel een van de partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
uitging van onjuiste feiten en omstandigheden, hield de Rechtbank Noord-Holland in een recente uitspraak de vaststellingsovereenkomst overeind. Advocaat Mathijs van Riet bespreekt de zaak en gaat nader in op de relevante aspecten van een vaststellingsovereenkomst.

Overeenkomst voor advieswerkzaamheden

De partijen in deze procedure hebben in het verleden verschillende overeenkomsten gesloten, waarbij de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
onder meer advieswerkzaamheden voor de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
heeft verricht. Op een gegeven moment kregen de partijen een discussie over de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en over hoeveel geld de eiser van de gedaagde nog moest ontvangen.

Buitengerechtelijke beëindiging van het geschil

De partijen wilden in eerste instantie een gerechtelijke procedure voorkomen. Daarom sloten zij in juli 2015 ter buitengerechtelijke beëindiging van het geschil een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst bepaalden de partijen dat de gedaagde in totaal € 25.000.- aan de eiser zou betalen. Daarnaast spraken de partijen af dat zij elkaar ‘wederzijdse finale kwijting’ zouden verlenen en dat zij afzagen van het recht de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen.

Onjuiste voorstelling van zaken

De gedaagde verrichtte de afgesproken betalingen niet. Voor de rechter lichtte de gedaagde toe dat zij bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niet goed voor ogen had dat zij de vordering van de eiser al veel eerder zou hebben betaald. De gedaagde beargumenteerde daarom dat zij de vaststellingsovereenkomst nooit had gesloten, als zij dit bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst had geweten. De gedaagde diende daarbij tevens een tegenvordering in.

Vaststellingsovereenkomst

Het komt bij een juridisch geschil vaak voor dat partijen ervoor kiezen hun geschil zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van een rechter op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn, omdat een procedure lang kan duren of kostbaar kan zijn. Daarnaast is het in veel situaties niet meteen duidelijk welke partij bij de rechter gelijk zou krijgen. Om deze redenen kunnen de partijen ervoor kiezen de juridische kwestie ‘vast te stellen,’ in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst maken de partijen afspraken over hoe zij de situatie zullen oplossen. Vervolgens verlenen de partijen elkaar finale kwijting, waarbij de partijen verklaren dat zij over en weer niets meer te vorderen zullen hebben.

Dwaling

Omdat de partijen hun juridisch geschil in een overeenkomst oplossen, is het goed mogelijk dat (een van) de partijen niet volledig op de hoogte zijn van alle relevante feiten en omstandigheden. Dat is ook het idee van een vaststellingsovereenkomst: de ‘onzekerheid’ wordt als het ware op de koop toe genomen en afgekocht, doordat partijen met minder genoegen nemen dan dat zij in een procedure mogelijk hadden kunnen krijgen. Om deze reden wordt een beroep op dwaling minder snel aangenomen bij een vaststellingsovereenkomst.

Rechter passeert verweer onvoorziene omstandigheden

De rechter wees de vordering van de eiser toe en bepaalde dat de gedaagde zich niet kon verweren met de door haar gestelde Onvoorziene omstandigheden Omstandigheden die partijen niet hebben (kunnen) voorzien bij het sluiten van een overeenkomst die een wezenlijke (nadelige) invloed hebben op de (wijze van) nakoming van de overeenkomst.
» Meer over onvoorziene omstandigheden
onvoorziene omstandigheden
. Afgezien van het feit dat de partijen bij de vaststellingsovereenkomst ervoor kozen de situatie ‘vast te stellen,’ stelde de rechter vast dat de partijen het recht van ontbinding en vernietiging hadden uitgesloten. De gedaagde diende daarom de vordering van de eiser te betalen.

Rechter wijst vordering gedaagde af wegens finale kwijting

De (tegen)vordering die de gedaagde stelde op de eiser te hebben, werd door de rechter afgewezen. Doordat de partijen elkaar in de vaststellingsovereenkomst finale kwijting hebben verleend, hebben de partijen tegenover elkaar verklaard dat zij – naast de afspraken in de vaststellingsovereenkomst – niets meer van elkaar te vorderen hebben. De gedaagde kon daardoor niet alsnog aanspraak maken op haar vermeende vordering.

Advocaat procederen

Het kan in het belang van beide partijen zijn, om een juridisch probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het starten van een procedure is daarbij een optie, maar soms zijn er ook andere mogelijkheden. De advocaten van AMS hebben vele jaren ervaring bij onderhandelen over juridische geschillen en het vinden van een goede oplossing.

More in Verbintenissenrecht
Bij uitleg contract gaat het om ‘werkelijke bedoeling’ partijen

Het hof Amsterdam heeft in een recent arrest overwogen dat bij de uitleg van een overeenkomst rekening moet worden gehouden...

Close