3 min lezen

Je hebt iets in bruikleen en het wordt gestolen. Wat dan?

NL

Als je iets uitleent zonder dat je daarvoor een tegenprestatie terug wilt hebben is er sprake van bruikleen. De bruiklener moet het geleende na afloop van de bruikleen teruggeven in de staat waarin hij het geleende heeft ontvangen. Op hem rust de plicht dat hij de zorg van een ‘goed huisvader’ in acht neemt. Over de omvang van deze zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft de Hoge Raad zich onlangs uitgesproken. Advocaat verbintenissenrecht Mariëlle de Wild licht deze uitspraak toe.

Aanhanger in bruikleen, geen concrete afspraken

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
heeft zijn zoon geholpen bij een verhuizing en maakte daarbij gebruik van een aanhangwagen die hij van zijn oom in bruikleen had gekregen. Met zijn oom heeft eiser geen concrete afspraken gemaakt over de beveiliging van de aanhangwagen. Eiser heeft de aanhangwagen na het lossen, gedurende anderhalf uur, geparkeerd op een openbaar parkeerterrein. De aanhangwagen is vastgezet met een slot rond de trekhaak. Bij terugkeer bleek de aanhangwagen gestolen.

Iets dat je leent wordt gestolen. Vergoeding aansprakelijkheidsverzekering?

Eiser heeft de schade van zijn oom uit eigen zaak betaald. Hij spreekt zijn aansprakelijkheidsverzekering aan en verzoekt de verzekeraar de door hem betaalde schadevergoeding te vergoeden. De verzekeraar wijst de claim van de hand met als reden dat zij eiser niet aansprakelijk acht voor de door zijn oom geleden schade en zodoende niks hoeft te vergoeden.

Juridische zorgplicht in geval van bruikleen

Op grond van artikel 7A:1781 BW rust op de eiser de plicht om als een goed huisvader voor de aanhangwagen te zorgen en is eiser niet aansprakelijk als hij bewijst dat hij in de nakoming van deze plicht niet is tekortgeschoten. Hoe deze zorgplicht feitelijk dient te worden ingevuld hangt af van de concrete omstandigheden van het geval zoals inhoud van de bruikleenovereenkomst Een overeenkomst waarbij de één iets uitleent aan de ander zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
» Meer over bruikleenovereenkomst
bruikleenovereenkomst
, de aard van het geleende, de persoon van de bruiklener, het gebruik, en de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
.

Rechter: ‘Verzekeringsnemer niet aansprakelijk voor door derde geleden schade’

Zowel de kantonrechter, het Gerechtshof als de Hoge Raad zijn het eens met de verzekeraar. De Hoge Raad oordeelde dat de verzekeraar slechts gehouden is de schade te vergoeden indien de verzekeringnemer naar geldende juridische normen aansprakelijk kan worden gehouden voor de door derde geleden schade.

Geen toerekenbare tekortkoming, dus eiser is niet aansprakelijk

Ondanks dat eiser het geleende na afloop niet kon teruggeven aan zijn oom is volgens de Hoge Raad niet vast komen te staan dat hij niet als een ‘goed huisvader’ voor de aanhangwagen heeft gezorgd. Er is dus geen sprake van een toerekenbare tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
aan de zijde van eiser en daarom is eiser niet aansprakelijk voor het verlies van de zaak.

Bruikleen? Advocaat verbintenissenrecht!

Of een bruiklener zich als een goed vader over het in bruikleen gegeven goed heeft ontfermd hangt af van allerlei omstandigheden. AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het verbintenissenrecht en adviseert u graag.

Mariëlle de Wild

Mariëlle de Wild

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence