Garage tegelijk met een voorganger uitrijden zonder te betalen, tekortkoming of overmacht?

Een garage-eigenaar start een procedure bij de kantonrechter tegen de eigenaar van een voertuig. De eigenaar van het voertuig was zonder te betalen direct achter een voorganger aan uit een parkeergarage gereden. De eigenaar van het voertuig beroept zich op overmacht Een schuldenaar verkeert in overmacht als hij tekortschiet en de tekortkoming niet aan hem valt toe te rekenen.
» Meer over overmacht
overmacht
. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
Advocaat
verbintenissenrecht Heleen Ceelen bespreekt de uitspraak.

Garage uitrijden zonder te betalen

Via videobeelden heeft een garage-eigenaar vastgesteld dat een specifiek voertuig bij het uitrijden van zijn parkeergarage direct achter zijn voorganger is aangereden voordat de slagboom dicht ging. Voor het betreffende voertuig bleek geen uitrijkaart te zijn gekocht.

Acceptatie algemene voorwaarden?

De garage-eigenaar stelt dat de eigenaar van het voertuig met het betreden van de garage en het nemen van een kaartje bij de ingang de algemene voorwaarden van de garage heeft geaccepteerd en dat tussen hen een parkeerovereenkomst tot stand is gekomen. Op grond van de algemene voorwaarden die de parkeergarage hanteert is voor het gebruik van de garage parkeergeld verschuldigd. De parkeergarage kan alleen met een geldig uitrijbewijs worden verlaten. Het ‘treintje rijden’, zoals het op deze wijze verlaten van een garage ook wel wordt genoemd, is volgens de garage-eigenaar maatschappelijk ontoelaatbaar en onveilig. De garage-eigenaar spreekt de eigenaar van het voertuig dan ook via een advocaat aan tot nakoming van de parkeerovereenkomst en tot betaling van een boete.

Advocaat verbintenissenrecht

De eigenaar van het voertuig verweert zich via zijn advocaat. Deze stelt samengevat dat hij goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
moest afleveren in de buurt van de garage en per abuis de oprit van de garage is ingereden. Aangekomen bij de slagboom zou hij zich pas hebben gerealiseerd dat het om een parkeergarage ging waarvoor betaald moest worden. Omkeren zou niet meer mogelijk zijn geweest waardoor de bestuurder naar binnen is gereden om direct en tegelijk met een derde weer naar buiten te rijden. De advocaat van eigenaar van het voertuig stelt dat de eigenaar geen betaalmiddelen bij zich had en zich genoodzaakt zag om direct achter een derde uit te rijden.

Veel standpunten niet betwist

De kantonrechter kwalificeert het verweer van de eigenaar van het voertuig als overmacht. Daarbij overweegt de kantonrechter dat de eigenaar van de parkeergarage een groot deel van de standpunten van de eigenaar van het voertuig niet heeft betwist. Er is in ieder geval niet aangetoond dat de eigenaar van het voertuig nog om kon draaien, dat het deze partij duidelijk moet zijn geweest dat hij op de oprit van een parkeergarage reed, dat hij de garage op een reguliere manier kon verlaten, of contact op had kunnen nemen met de klantenservice en wat die voor de eigenaar van het voertuig had kunnen doen.

Beroep op overmacht

De garage had hiervoor bewijzen moeten aandragen. Door dit niet te doen blijft een beroep op overmacht in stand. Gezien alle omstandigheden acht de kantonrechter de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van de eigenaar van het voertuig onder de parkeerovereenkomst dan ook niet toerekenbaar. De vordering tot nakoming van het boetebeding Een beding dat bij een zeker tekortschieten (een handelen, of een nalaten) de schuldenaar verplicht tot betaling van een geldsom of een andere verplichting.
» Meer over boetebeding
boetebeding
onder de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wordt dan ook afgewezen.

Meer in Verbintenissenrecht
Rechter toetst schorsing van meppende voetballer door tuchtcommissie KNVB
Rechter toetst schorsing meppende voetballer door tuchtcommissie KNVB

Wat kan je doen als je als voetballer door de KNVB wordt geschorst en het niet met deze schorsing eens...

Sluiten