Vordering tot exhibitie: de voorwaarden op een rijtje!

Een vrouw houdt blijvend hersenletsel over na een val in Thermen Bussloo. Nadat zij uit een whirlpool stapte, werd zij onwel. De vrouw wil Thermen Bussloo aansprakelijk stellen maar heeft geen bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
dat de whirlpool verkeerd stond afgesteld. Haar advocaat start een kort geding en stelt een vordering tot exhibitie in. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak

Voorwaarden toewijzing vordering

Het is een regelmatig voorkomend probleem in aansprakelijkheidszaken: de benadeelde beschikt niet over bewijs dat de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld. De informatie is er wellicht wel, maar bevindt zich bij de wederpartij. Die zal deze gegevens niet zo snel vrijwillig overleggen. De wet heeft hiervoor een voorziening getroffen: de vordering tot exhibitie. Deze vordering staat beschreven in artikel 843a Wetboek van Rechtsvordering en kan pas worden toegewezen als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

 • degene die de vordering instelt moet een rechtmatig belang te hebben; 
 • het moet gaan om bepaalde bescheiden;
 • de bescheiden moeten een rechtsbetrekking aangaan waarin de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
  » Meer over eiser
  eiser
  of zijn rechtsvoorganger partij is; 
 • degene van wie de bescheiden worden gevraagd moet deze tot zijn beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
  » Meer over beschikking
  beschikking
  hebben. 

Uitzonderingsgronden

Daarnaast geldt dat de vordering wordt afgewezen als er sprake is van sprake een uitzonderingsgrond, te weten:

 • diegene die uit hoofde van zijn ambt, beroep op betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan de vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde tot zijn beschikking staan of onder zijn berusting zijn;
 • er mag geen sprake zijn van gewichtige redenen, op grond waarvan men niet gehouden is aan de vordering te voldoen;
 • de behoorlijke rechtsbedeling is ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens gewaarborgd.

Verstrekken NAW-gegevens medewerkers

De advocaat van de vrouw vordert allereerst de NAW-gegevens van medewerkers die ter plekke waren na het incident. De advocaat wil hen als getuige oproepen om te achterhalen of de whirlpool verkeerd was afgesteld. De voorzieningenrechter wijst deze vordering af. De betreffende medewerkers hebben geen metingen verricht en hun verklaringen kunnen dus geen uitsluitsel geven over de temperatuur van de whirlpool. De vrouw heeft dus geen belang bij deze vordering.

Vordering tot afgifte technische gegevens

Voorts vordert de advocaat van de vrouw technische/administratieve gegevens zoals de meetgegevens van de whirlpool, het logboek, periodieke keuringsrapporten en de ongevallenregistratie. De rechter wijst een gedeelte van de vorderingen af omdat Thermen Bussloo deze bescheiden al heeft verstrekt. Een deel wordt afgewezen omdat de gevraagde gegevens simpelweg niet bestaan. Wel moet Thermen Bussloo de offertes, facturen en werkbonnen ten aanzien van de whirlpool overleggen. Als er zich gebreken aan de whirlpool hebben voorgedaan, dan heeft de vrouw een rechtmatig belang bij afschrift van de onderhoudshistorie.

Advocaat instellen vordering to exhibitie

Tot slot stelt de rechter vast dat Thermen Bussloo kennelijk heeft verzuimd om het incident te registreren in de ongevallenregistratie. Dit betekent misschien dat Thermen Bussloo onrechtmatig heeft gehandeld. De vrouw heeft dus een rechtmatig belang bij afschrift van de ongevallenregistratie. De ongevallenregistratie kan voor haar een aanwijzing opleveren als daaruit blijkt dat bezoekers vaker onwel raakten ten gevolge van te heet badwater of op hol geslagen jetstreams in de whirlpool. 

More in Procesrecht
Vonnis herroepen
Een vonnis herroepen. Hoe werkt het en wanneer kan het?

Als geen verzet of hoger beroep tegen een vonnis wordt ingesteld krijgt het vonnis ‘kracht van gewijsde’. Feitelijk betekent dat...

Close