3 min lezen

Buitenlands vonnis tenuitvoerleggen: hoe gaat dat? Advocaat procesrecht legt uit!

NL

In een recente zaak oordeelt de rechtbank Amsterdam weer eens over de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis. Hoe gaat dat in zijn werk? Advocaat procesrecht Lennard Noordzij legt uit.

Tenuitvoerleggen buitenlands vonnis

In deze zaak vraagt (een vertegenwoordiger van) de Republiek Servië aan de rechtbank Amsterdam om drie in Servië gewezen vonnissen tegen een Nederlandse onderneming in Nederland ten uitvoer te mogen leggen.

Artikel 431: verkapte exequaturprocedure

De rechtbank stelt voorop dat de Servische vonnissen niet in Nederland worden erkend op grond van een bepaling in een Nederlands bindend verdrag of in een Europese verordening. De rechtbank beoordeelt daarom aan de hand van Nederlands recht, te weten artikel 431 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of de vonnissen in Nederland ten uitvoer kunnen worden gelegd. Dit is een zogeheten ‘verkapte exequaturprocedure’. Artikel 431 schept in beginsel rechtsmacht De bevoegdheid van een rechter van een bepaald land om over een geschil te oordelen. De Nederlandse rechter in Nederland zijn niet bevoegd om over ieder juridisch geschil te oordelen.
» Meer over rechtsmacht
rechtsmacht
voor de Nederlandse rechter, nu het de mogelijkheid biedt om de gedingen opnieuw in Nederland te behandelen en af te doen.

Voorwaarden buitenlandse beslissing in Nederland

De Hoge Raad oordeelde in 2014 in de ‘Gazprom-uitspraak’ dat een buitenlandse beslissing in Nederland in beginsel wordt erkend indien aan de volgende vier cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
(i) de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft gegeven, berust op een bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is;
(ii) de buitenlandse beslissing is tot stand gekomen in een gerechtelijke procedure die voldoet aan de eisen van behoorlijke en met voldoende waarborgen omklede rechtspleging;
(iii) de erkenning van de buitenlandse beslissing is niet in strijd met de Nederlandse openbare orde;
(iv) de buitenlandse beslissing is niet onverenigbaar met een tussen dezelfde partijen gegeven beslissing van de Nederlandse rechter, dan wel met een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter die tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits die eerdere beslissing voor erkenning in Nederland vatbaar is.

Behandeling punten door rechtbank

De rechtbank behandelt in deze procedure deze vier punten. Zij oordeelt (i) dat de Servische rechter zich terecht bevoegd heeft geacht, omdat zowel de plaats waar de ongerechtvaardigde verrijking Ongerechtvaardigde verrijking kan leiden tot schadevergoeding gelijk aan de verrijking.
» Meer over ongerechtvaardigde verrijking
ongerechtvaardigde verrijking
van de Nederlandse partij als de schade die de Republiek Servië leed, zich in Servië voordeden.

‘Fair trial’ in Servië

Ten tweede (ii) en derde (iii) vindt de rechtbank dat de Servische vonnissen naar hun totstandkoming of haar inhoud niet in strijd zijn met beginselen en waarden die in de Nederlandse rechtsorde als fundamenteel worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld het recht op een ‘fair trial’. De rechtbank benadrukt dat het bij de onder (ii) en (iii) genoemde voorwaarden niet van belang is of de buitenlandse beslissing inhoudelijk juist is. Ook een rechterlijke beslissing die binnen de Nederlandse rechtsorde inhoudelijk als onjuist wordt aangemerkt, kan dus worden erkend. Tot slot (iv) zijn de Servische vonnissen volgens de rechtbank niet in strijd met een andere rechterlijke uitspraak.

Advocaat procesrecht bij tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

De rechtbank veroordeelt de Nederlandse partij dan ook om te voldoen aan de Servische vonnissen, door betaling van een bedrag van ongeveer 51 miljoen Servische dinars (rond de € 440.000,-) aan de Republiek Servië. Ook moeten de Nederlanders de proceskosten van ongeveer € 10.000,- betalen. Een advocaat kan u helpen bij vragen over de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis in Nederland.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence