Erkenning van een Tanzaniaans arbitraal vonnis in Nederland onder Europese regeling

Het komt weinig voor dat een arbitraal vonnis in Nederland wordt erkend op basis van een andere regeling dan het Verdrag van New York. Recentelijk wees het Hof Den Haag echter een verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis uit Tanzania toe op basis van een Europese regeling. Advocaat procesrecht Onno Hennis licht de uitspraak toe.

 

Verzoek tot erkenning arbitraal Tanzaniaans vonnis

Zoals advocaat Onno Hennis in een eerdere blog al uitlegde is het over het algemeen gemakkelijker om een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer te leggen dan een vonnis van een buitenlandse (overheids)rechter. Dat geldt met name voor vonnissen uit landen buiten Europa. De simpele reden daarvoor is dat het Verdrag van New York momenteel door 157 landen is geratificeerd. Maar het Hof Den Haag wees recent een verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis uit Tanzania toe op basis van een Europese regeling.

Tanzania ontving financiering van Europese Unie

Achtergrond van deze zaak vormde een geschil tussen het in Engeland gevestigde internationale bouwbedrijf Stirling en de Republiek Tanzania over een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
voor herstelwerkzaamheden aan het wegdek tussen Dar-es-Salaam en Bagamoyo. Voor het project ontving Tanzania financiering van de Europese Unie uit het Europees Ontwikkelingsfonds (‘European Development Fund’).

Overeenkomst tot arbitrage

Onderdeel van de overeenkomst vormden de ‘Procedural Rules on Conciliation and Arbitration of Contracts Financed by the European Development Fund (EDF)’. Deze zogenaamde EDF-rules bepalen onder meer dat eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Stirling en Tanzania aan een tribunaal van drie arbiters zal worden voorgelegd. Voorts bepalen de EDF-rules dat een arbitraal vonnis zal worden erkend in elke lidstaat van de EEG en dat de betreffende lidstaat zal zorgen dat het arbitrale vonnis daar ten uitvoer kan worden gelegd (artikel 33.3).

Wijze van erkenning en tenuitvoerlegging

Volgens de EDF-rules dient de verzoeker voor de erkenning en tenuitvoerlegging een authentiek afschrift van het arbitrale vonnis aan het door de betreffende lidstaat aangewezen autoriteit voor te leggen (artikel 34.1). Het verlof zal vervolgens – blijkens de bewoordingen van de EDF-rules – worden aangebracht op het afschrift van het arbitrale vonnis na enkele controles van de echtheid van het bedoelde afschrift. Volgens de EDF-rules zal er dus geen enkele formele of materiële toets worden gehanteerd.

Conflict leidt tot arbitrageprocedure

Tussen Stirling en Tanzania is inderdaad een conflict ontstaan, als gevolg waarvan Stirling een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
begint. Stirling wint de arbitrage en in twee arbitrale vonnissen wordt Tanzania veroordeeld tot de betaling van een aantal bedragen. Tanzania weigert om deze betalingen te voldoen. Om zich te kunnen verhalen op vermogensbestanddelen van Tanzania in Nederland gaat Stirling daarom over tot een verzoekt tot verlof voor tenuitvoerlegging van de vonnissen.

Is het Hof bevoegd arbitrageprocedure te behandelen?

Het Hof stelt allereerst vast dat Nederland – anders dan de EDF-rules voorschrijven – geen autoriteit heeft aangewezen die belast is met het verlenen van verlof. Het Hof acht zich daarom (met verwijzing naar de EDF-rules) zelf bevoegd om op basis van artikel 1075 Rv het verzoek van Stirling te behandelen. Overigens is Tanzania weliswaar tot het Verdrag van New York toegetreden, maar deze toetreding is (nog) niet middels nationale wetgeving geformaliseerd. Het is dus maar de vraag of het Hof zich voor haar bevoegdheid op het Verdrag van New York had kunnen beroepen.

Hof wijst erkenning en tenuitvoerlegging toe

Tanzania is niet als partij verschenen in de erkenningsprocedure. Het Hof heeft daarom zelf op basis van de toepasselijke regels over oproeping onderzocht of zij voldoende op de hoogte is gebracht van de procedure. Daartoe stelt het Hof vast dat het oproepingsexploot rechtsgeldig is betekend en dat ondanks enkele formele gebreken in het exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
rechtsgeldig is opgeroepen voor de behandeling van het erkenningsverzoek. Het Hof wijst vervolgens het verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging toe.

Advocaat bij hulp bij executie arbitraal vonnis

Wenst u een Nederlands of buitenlands arbitraal vonnis ten uit voer te leggen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen namens u het verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging inleiden, waarna u – na verlening daarvan – executiemaatregelen tegen de veroordeelde kunt treffen.

More in Procesrecht
Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Tenuitvoerlegging van Nederlands arbitraal vonnis kan zeer eenvoudig!

Steeds meer partijen kiezen ervoor om hun geschil niet aan een rechter voor te leggen, maar via arbitrage te beslechten....

Close