Omzetting van een VOF naar flex-BV

Nu op 1 oktober 2012 de flex B.V. in werking treedt en daarbij de kapitaaleis van € 18.000,– verdwijnt, is het voor de meeste ondernemers een veilige keuze om hun onderneming te gaan drijven in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
. Veel kleine ondernemingen zijn nu ondergebracht in een vennootschap onder firma (VOF). Bij een VOF zijn alle vennoten echter hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit.

Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten van VOF

Een VOF is een onderneming die gezamenlijk eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
is van alle vennoten. Als er geen andere afspraken zijn gemaakt, zijn alle vennoten in beginsel in gelijke mate gerechtigd tot de winst. Dit kan afhangen van de mate van inbreng van arbeid of de inbreng van geld. Ongeacht de omvang van het winstrecht – zelfs al is dit bijvoorbeeld maar 1% – zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Die hoofdelijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
is een risicofactor waar veel ondernemers zich op verkijken. Omdat elke vennoot in beginsel bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen kunnen bovendien zomaar schulden van de VOF onstaan waarvoor dus iedere vennoot is aan te spreken. Als de VOF immers niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zullen de schuldeisers de vennoten aanspreken.

Regres tussen vennoten

Vaak is er tussen de vennoten een flink verschil in verhaalsmogelijkheden. Op die manier loopt de “rijkste” vennoot (soms ook wel “het dikkertje” genoemd) het risico dat hij opdraait voor de schulden van de VOF. Als vuistregel geldt dat de hoofdelijk aansprakelijke vennoten in hun onderlinge verhouding zijn gehouden naar rato van hun winstrecht bij te dragen. Met andere woorden: als een vennoot met een winstrecht van 25% de volledige schulden van de VOF voldeed, dan zal hij het meerdere dat hij boven zijn draagplicht voldeed – de resterende 75% dus, er van uitgaande dat het de VOF zelf geen verhaal meer biedt – op zijn andere vennoten moeten verhalen, eveneens naar rato van hun eigen draagplicht (dit heet regres).

Vennootschap onder firma (VOF) omzetten in een B.V.

De flex B.V. zal als gezegd op 1 oktober 2012 in werking treden. Bij de flex-BV wordt het minimumkapitaal afgeschaft, en is het niet langer vereist om bij storting van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in natura een accountantsverklaring te overleggen. Er dient wel rekening te worden gehouden met de fiscale consequenties die kunnen komen kijken bij het inbrengen van een onderneming in de VOF, maar uitgangspunt is dat “geruisloze inbreng” mogelijk is. Ook zullen contracten zoals huurcontracten moeten worden omgezet. Denk hierbij eraan dat je instemming van de verhuurder nodig hebt bij wijziging van rechtsvorm.

Wat is geruisloze inbreng?

Bij geruisloze inbreng hoeven de (vennoten van de) oude onderneming niet af te rekenen over de boekwinst die mogelijk wordt gerealiseerd bij de inbreng van de oude onderneming in de VOF, omdat de onderneming niet wordt gestaakt. Bij het inbrengen van de (onderneming van de) VOF is er in feite sprake van overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van alle vermogensbestanddelen en alle klanten in de nieuwe B.V., waar de voormalige vennoten dan aandeelhouder van zijn. Door de onderneming te drijven in een B.V. in plaats van in een VOF zullen vennoten vanaf het moment dat de onderneming in de B.V. drijft voor de schulden van die B.V. niet langer aansprakelijk; eventuele aanspraken die zijn ontstaan tijdens het bestaan van de VOF vallen nog wel onder die hoofdelijke aansprakelijkheid, het spreekt vanzelf dat indien die voldaan worden, die aansprakelijkheid langzaam maar zeker “wegebt”.

Aandeelhoudersovereenkomst bij omzetten VOF in B.V.

Een VOF is wel een andersoortige onderneming dan een B.V.; het is daarom uiterst raadzaam om de afspraken die de vennoten onderling in hun VOF- contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
hadden om te zetten in een aandeelhoudersovereenkomst die aansluit bij de wettelijke regels en de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de nieuwe B.V. Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk, waarin AMS Advocaten veel ervaring heeft.

Ontbinding van een VOF

Als de onderneming van de VOF niet wordt ingebracht in een BV, maar wordt beëindigd, is het zaak stil te staan bij de consequenties hiervan. Als gevolg van de beëindiging van de VOF wordt deze (feitelijk) ontbonden. Een VOF wordt in elk geval ontbonden in geval van opzegging door een of meer vennoten, of als één van de vennoten overlijdt. In dat geval moet het vermogen van de VOF worden vereffend. Het komt vaak voor dat een aantal vennoten besluiten niet langer met een andere vennoot door te willen. In dat geval ziet men vaak dat zij de vennootschap tegen de andere vennoot opzeggen, en  zelf de onderneming voortzetten (vaak zelfs onder het bestaande Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
KvK
-nummer).

Uittreding van een vennoot en voortzetting van de VOF

Bij uittreding van een vennoot en voortzetting van de VOF zal de uitgestelde vennoot zich op het standpunt kunnen stellen dat zijn ex-vennoten hem moeten vergoeden voor zijn aandeel in de waarde van die onderneming, inclusief goodwill. Die waarde bestaat niet alleen uit het door hem ingebrachte kapitaal. De hele ondernemingswaarde moet worden vastgesteld, en de uitgestoten vennoot heeft in principe recht op zijn aandeel in die waarde. Nu de andere vennoten de onderneming al hebben voortgezet kan de uitgestoten vennoot zich op het standpunt stellen dat zij hem in geld voor zijn aandeel in de waarde moeten vergoeden.

Goodwill van een VOF bepalen

Een onderdeel van die ondernemingswaarde is goodwill; in veel gevallen wordt bij de ontbinding van een VOF door de rechter een deskundige aangewezen die de rechter moet voorlichten over de hoogte van deze goodwill. Bij de bepaling van de hoogte van de goodwill gaat die deskundige meestal uit van de gemiddelde jaarwinst over de laatste jaren, vermenigvuldigd met een factor die afhangt van het soort onderneming en de kwaliteit en duurzaamheid van de winstgevendheid. Veelal varieert die factor tussen 2 en 5. Zo zou een vennoot in een vennootschap die een gemiddelde jaarwinst heeft gemaakt over de afgelopen vijf jaar van € 100.000,–, indien hij 25% aandeel in de vennootschap had, al snel gerechtigd zijn tot een flinke goodwill: de goodwill van de onderneming zal immers € 100.000,– vermenigvuldigd met een factor tussen 2 en 5 bedragen, zodat het aandeel van d evnnoot in die goodwill alsdan tussen de € 50.000,- en de € 125.000 zou bedragen. Het loont dus vaak de moeite voor een uitgestoten vennoot te onderzoeken of hij nog een (goodwill-)claim op zijn voormalige mede-vennoten heeft.

Advocaat voor vragen over vennootschap onder firma

AMS advocaten is een advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in ondernemingsrecht. AMS heeft veel ervaring met het afwikkelen en vereffenen van VOF’s en met het behandelen van geschillen tussen vennoten, alsmede met het omzetten of herstructureren van VOF’s naar (bijvoorbeeld) een B.V. Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze ondernemingsrecht advocaten.

More in Ondernemingsrecht
Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid
Hoge Raad: vordering van curator op bestuurder verjaard

Op 4 mei jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over bestuurdersaansprakelijkheid, regres en de verjaring van vorderingen van...

Close