3 min lezen

Rechter rekt aansprakelijkheid hosting provider op!

NL

Een website maken en op internet plaatsen is zo gebeurd. De inhoud van een website wordt eigenlijk nauwelijks gemonitord. Er zijn dan ook heel wat vage websites die (bewust) onjuiste informatie verspreiden. Vaak onschuldig maar soms ook met de intentie om zoveel mogelijk reputatieschade aan te richten door ernstige ongefundeerde beschuldigingen te uiten. De verantwoordelijke achter zo’n website is dikwijls niet te achterhalen. Hoe kun je dan toch zo’n site verwijderd krijgen? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van hostingproviders toe.

Aansprakelijkheid hosting provider  bij kennis onrechtmatig karakter

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is sinds een aantal jaar een aparte regeling opgenomen voor de aansprakelijkheid van hostingproviders. Het uitgangspunt van artikel 6:196c BW is dat een hostingprovider niet aansprakelijk is voor de inhoud van de websites die via zijn server zijn verbonden met het internet. Hierbij gelden wel de volgende kanttekeningen:

1) De hostingprovider weet niet en behoort niet te weten dat de informatie een onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
karakter heeft.

2) Zodra de provider van het onrechtmatige karakter op de hoogte is, zal hij direct de informatie verwijderen of de toegang tot de website blokkeren.

Op grond van dit wetsartikel is een hosting provider niet aansprakelijk voor informatie die zij op verzoek van een gebruiker opslaat, tenzij zij wordt gewezen op het “onmiskenbaar onrechtmatige” karakter van de informatie én zij vervolgens niet prompt handelt om die informatie te blokkeren of ontoegankelijk te maken.

Vordering verwijdering of blokkering website in kort geding

In de bekende rechtszaak Lycos/Pessers hebben het Hof Amsterdam en de Hoge Raad verduidelijkt dat dit vereiste van onmiskenbare onrechtmatigheid in geval van smaad en laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
op het internet een hoge drempel vormt. De internettussenpersoon op wiens servers de informatie staat heeft daar doorgaans geen goed zicht op en hoeft een dergelijk evidente onrechtmatigheid dus niet te snel aannemen. De rechtbank heeft echter onlangs reikwijdte van artikel 6:196c BW een beetje opgerekt.

Hosting provider dagvaarden

Your Hosting was de hosting provider van website GABME.org. Op de summiere site (slechts 2 webpages) is vermeld dat GABME staat voor Global Advisory Board Middle East. Volgens de website houdt GABME zich bezig met research op het gebied van counter intelligence, terrorism, cyber crime, money laundering and corruption. De enige contactgegevens op de site zijn een e-mailadres en de vermelding “London United Kingdom”.

Onterechte beschuldiging in nep rapport

Eisers importeren natuursteen uit Iran. Via internet werd een “rapport” verspreid waarin eisers werden beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de website GABME.org. Als auteur van het rapport stond ‘Susanwilliams-work’ aangeduid. “Susan Williams” bleek ook de domeinnaamhouder van GABME.org te zijn.

Constructie reputatieschade

Er was overduidelijk sprake van een constructie om eisers in een kwaad daglicht te stellen volgens de advocaat. Het rapport bevatte geen enkele andere bronnen dan een verwijzing naar onderzoek van GABME. Over de organisatie GABME zelf is verder niets te vinden op internet en er blijkt nergens uit dat GABME daadwerkelijk bestaat. Verder zijn er geen rapporten of onderzoeken naar onregelmatigheden bij eisers te vinden.

Vordering website ontoegankelijk maken

Zoals te verwachten viel, leverde onderzoek naar de persoon achter het rapport en de website (“Susan Williams”) niets op. Eisers vorderden daarom van Your Hosting om de toegang tot website GABME.org ontoegankelijk te maken “om zo de zweem van legitimiteit van het rapport weg te nemen”. Your Hosting weigerde onder verwijzing naar artikel 6:196c BW: alleen websites met een onrechtmatig karakter kunnen worden geblokkeerd. De inhoud van GABME.org is niet onrechtmatig, vindt Your Hosting.

Website onderdeel onrechtmatige constructie van ongefundeerde beschuldigingen

De voorzieningenrechter acht deze uitleg van de advocaat te kort door de bocht. Ook als op een website niets onrechtmatigs staat, kan een vordering tot verwijdering/blokkering van die site slagen als de website onderdeel uitmaakt van een constructie met een onrechtmatig karakter. Volgens de rechter was dat hier het geval. Alle informatie is, en kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over eisers met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigen. Dat betekent dat de gehele website zelf binnen het bereik van artikel 6:196c BW valt.

De voorzieningenrechter beveelt Your Hosting binnen om 5 werkdagen na betekening van het vonnis de website ontoegankelijk te maken en te houden.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence