Bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort bij faillissement BV?

In deze zaak stelt de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
van een failliete besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
de enig bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor het tekort in de boedel, omdat hij zijn taak als bestuurder onbehoorlijk zou hebben vervuld. Advocaat insolventierecht Sander Schouten bespreekt het arrest.

 

 

Onjuist privégebruik bedrijfsauto’s

Uit boekenonderzoek door de Belastingdienst blijkt dat een uitzendbureau in de agrarische sector het privégebruik van de bedrijfsauto’s onjuist en/of onvolledig heeft aangegeven bij de loonbelasting. De Belastingdienst concludeert grove schuld en legt een naheffingsaanslag loonbelasting en vergrijpboetes op aan de vennootschap.

Bestuurder mogelijk aansprakelijk bij faillissement

De BV gaat vervolgens failliet en heeft een tekort van bijna € 500.000,-. De belastingdienst is de grootste schuldeiser. De curator van de BV stelt de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 BW). aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid
op grond van dit artikel is er, als de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en er een causaal verband bestaat tussen deze onbehoorlijke taakvervulling en het faillissement.

Wat wordt er verstaan onder onbehoorlijk bestuur?

De Hoge Raad heeft in het Panmo-arrest bepaald dat er alleen gesproken kan worden van onbehoorlijk bestuur als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden op eenzelfde wijze zou hebben gehandeld. De rechtbank is hier van mening dat de bestuurder van een uitzendbureau moet weten over de fiscale bijtelling die geldt bij privégebruik van bedrijfsauto’s. Door geen deugdelijke administratie bij te houden heeft hij het risico op een naheffing en boete genomen. Daarbij komt dat hij de verschuldigde loonheffing niet op de werknemers heeft verhaald en dus geen enkele maatregel heeft genomen om de gevolgen van zijn handelen te beperken.

Verband tussen onbehoorlijk handelen en faillissement

Aangezien de vordering van de Belastingdienst verreweg het grootst is (94% van vijf ton), acht de rechter het aannemelijk dat de fiscale schulden hoofdoorzaak zijn van het faillissement. Andere door de bestuurder aangedragen gronden voor het faillissement acht de rechtbank niet met concrete feiten en bewijsstukken onderbouwd. Het vereiste verband tussen het onbehoorlijk handelen en het faillissement is daarmee gegeven.

AMS Advocaten biedt juridisch advies bij faillissement

Uit deze uitspraak blijkt dat het onder omstandigheden toch mogelijk is om een bestuurder aansprakelijk te stellen voor schulden van zijn vennootschap. Het inwinnen van juridisch advies kan voorkomen dat u als schuldeiser met lege handen blijft staan als u met een faillissement geconfronteerd wordt. AMS Advocaten biedt deze expertise en adviseert u graag.

More in Insolventierecht
Advocaat ondernemingsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na faillissement door onbehoorlijk bestuur

Een recent gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voegt een nieuwe grondslag toe aan het rijtje omstandigheden waaronder een curator...

Close