Tussentijds opzeggen huurovereenkomst: breakoptie

In deze zaak is een geschil ontstaan over de huur van een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
. In de huurovereenkomst voor bepaalde tijd staat dat de huur tussentijds kan worden beëindigd. Huurder maakt gebruik van deze breakoptie. Na onderhandeling met verhuurder trekt huurder de opzegging in. Later wil huurder toch weer gebruik maken van de breakoptie. Mag dit voor de tweede keer? Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt bespreekt het vonnis van de rechtbank.

Huurder maakt gebruik van breakoptie

Huurder huurt een bedrijfsruimte van verhuurder voor een periode van 5 jaar. In de huurovereenkomst is een zogeheten breakoptie opgenomen. Dit is een mogelijkheid om de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussentijds (per 1 september 2015) te beëindigen. Huurder moet dit dan wel zes maanden van te voren kenbaar maken. Huurder maakt gebruik van deze optie en zegt de huur in oktober 2013 per 1 september 2015 op.

Huurder trekt huuropzegging weer in

Verhuurder doet huurder een voorstel. Huurder mag de huur in termijnen betalen, krijgt uitstel voor een benodigde bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
en er worden afspraken gemaakt over de omzetafhankelijke huur die huurder moet betalen. Huurder moet dan wel de huuropzegging intrekken. Huurder gaat akkoord en trekt de opzegging van de huur in.

Huurder maakt opnieuw gebruik van breakoptie

In februari 2015 zegt huurder de huur opnieuw op per 1 september 2015. Verhuurder is van mening dat dit niet kan. Huurder is immers akkoord gegaan met de voorwaarden en heeft de opzegging van de huur ingetrokken in ruil voor de verbeterde voorwaarden. Huurder kan dan niet opnieuw gebruik maken van de breakoptie. Huurder stelt dat hij bij de intrekking van de opzegging niet het recht heeft verspeeld om nogmaals gebruik te maken van de breakoptie.

Mag huurder twee keer gebruik maken van breakoptie?

De rechter stelt dat partijen er bewust voor hebben gekozen om een breakoptie in de huurovereenkomst op te nemen. Met de bedoeling om tussentijdse beëindiging mogelijk te maken. Dit recht kan huurder alleen verliezen als hij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doet van dit recht. Uit het voorstel van verhuurder en de onderhandelingen na de eerste opzegging blijkt niet dat huurder afstand heeft gedaan van het recht om de huur alsnog tussentijds op te zeggen. De tweede opzegging is dus rechtsgeldig.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte bij huurovereenkomsten

Ondanks dat afspraken in de vorm van een overeenkomst op papier staan, ontstaat er toch vaak onenigheid over de interpretatie. In deze zaak ging de verhuurder er vanuit dat hij met zijn voorstel de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging ongedaan had gemaakt. Dit bleek niet het geval. Juridisch advies bij het sluiten van een huurovereenkomst is nuttig. Maar ook bij tussentijdse wijzigingen of voorstellen is het inwinnen van juridisch advies vaak nodig om interpretatieproblemen te voorkomen. AMS Advocaten adviseert u graag bij het opstellen, afsluiten of wijzigen van huurovereenkomsten.

Meer in Huurrecht
Advocaat huurrecht bedrijfsruimte - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Klusrecht huurder bedrijfsruimte: reclamedoek aan gevel toegestaan?

Mag een huurder van een winkelruimte in een retailpark zonder toestemming van de verhuurder een reclamedoek aan zijn gevel bevestigen?...

Sluiten