Opzegging huurovereenkomst standplaats na 25 jaar onaanvaardbaar?

Het huren van een standplaats op een camping of recreatiepark is erg populair. Vaak is het huisje of de woonwagen die erop staan eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van de huurder en wordt dan dus alleen de grond gehuurd. Wordt de huur van een jaarplaats opgezegd, dan kan dit tot onduidelijkheid en zelfs rechtszaken leiden. Heeft de huurder nu huurbescherming of niet? En mag een verhuurder zomaar opzeggen? Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt bespreekt een recente uitspraak over dit onderwerp.

Huur van standplaats op vakantieterrein

Het geschil dat in deze zaak centraal stond, was het volgende. Huurster heeft in 1980 een zomerhuisje gekocht op een vakantiepark van een derde. Sinds die tijd huurt zij van verhuurder een standplaats (waarop dit afbreekbaren huisje zich bevond is). In 2003 heeft huurster getekend voor de toepasselijkheid van de Recron Voorwaarden Landrekreatie 2002, een veel gebruikte standaardregeling voor vakantiehuisjes en standplaatsen. In 2005 heeft huurster een nieuwe standplaatsovereenkomst getekend.

Huurachterstand leidt tot opzegging en ontruiming

Huurster laat op een gegeven moment na de jaarhuur (volledig) te voldoen. Verhuurder geeft huurster vele malen de gelegenheid om de huurachterstand te voldoen voordat zij uiteindelijk overgaat tot opzegging van de overeenkomst. Na de opzegging krijgt huurster nog eenmaal de gelegenheid om de opzegging ongedaan te maken door alsnog te betalen maar zij maakt hiervan geen gebruik. Verhuurder gaat vervolgens over tot ontruiming van de standplaats.

Schadevergoedingsprocedure bij kantonrechter

Huurster is erg ontdaan door deze gang van zaken en start een procedure bij de kantonrechter waarin zij schadevergoeding vordert. Volgens haar heeft verhuurder wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
dan wel onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
gepleegd. Verhuurder had de overeenkomst niet mogen opzeggen. Evenmin was zij gerechtigd om tot ontruiming over te gaan, aldus de huurster. Verhuurder voert verweer en eist in reconventie vergoeding van de door haar gemaakte ontruimingskosten.

Standplaats vakantiehuis geen woonruimte

De kantonrechter wijst de vordering van huurster af en die van verhuurder toe. Huurster gaat in hoger beroep en doet onder meer een beroep op huurbescherming. Zij voert aan dat partijen in 1980 hebben beoogd aan huurster woonruimte te verschaffen. Daartoe werd destijds het zomerhuisje op het terrein van verhuurder aangeschaft. Het hof is het hier niet mee eens. De laatst geldende overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
dateert namelijk van 2005. Hierin wordt het gehuurde expliciet omschreven als de huur van een jaarplaats op de camping, derhalve een onbebouwd perceel grond. Voor onbebouwde percelen grond geldt de wettelijke huurbescherming niet.

Hof: opzegging door verhuurder niet onaanvaardbaar

Wat betreft de opzegging is overweegt het hof dat de opzeggingsbevoegdheid van verhuurder in dit geval volgt uit de op de huurovereenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Hierin is bepaald dat de verhuurder het recht heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het verweer van huurster dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onacceptabel zou zijn van verhuurder om in dit geval gebruik te maken van zijn opzeggingsbevoegdheid, deelt het hof niet.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte voor huurovereenkomsten

Opzegging van een overeenkomst als deze (een duurovereenkomst) is in principe altijd mogelijk tenzij dit in de gegeven omstandigheden  onaanvaardbaar zou zijn. Huurster heeft volgens het hof dergelijk omstandigheden niet aangevoerd . Het vonnis van de kantonrechter wordt dus in appel bekrachtigd.

Meer in Huurrecht
Huurrecht bedrijfsruimte
De huurbetaling opschorten bij gebreken: wanneer kan het?

Een interessante uitspraak in een kort geding tussen verhuurder en huurders. Huurders hebben enkele maanden de huur niet betaald en...

Sluiten