Haan kraait te luid, verhuurder aansprakelijk voor geluidsoverlast?

In een recente procedure bij de rechtbank Midden-Nederland betrok een huurder de verhuurder van zijn woning in rechte. De verhuurder weigert op te treden tegen geluidsoverlast veroorzaakt door een haan van de buurman. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
Advocaat
Heleen Ceelen bespreekt de uitspraak.

 

 

Geluidsoverlast door gekraai

Een huurder heeft al jaren last van het gekraai van de haan van zijn buurman. De haan kraait niet alleen ’s ochtends maar ook gedurende de dag met mooi weer. Ook de buurman huurt een woning van verhuurder. Omdat klagen niet heeft geleid tot een oplossing, heeft de huurder een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid van de haan tenminste tweemaal boven de geluidsnorm uitkomt.

Aantasting huurgenot; onrechtmatige hinder?

De huurder stelt zich met het onderzoek in de hand op het standpunt dat het gekraai onrechtmatige hinder veroorzaakt, en zijn verhuurder onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt door niet op te treden. De advocaat van de huurder vordert een veroordeling van zijn verhuurder om maatregelen te treffen tegen de haan, zodat zijn huurgenot wordt gewaarborgd. Het uitblijven van maatregelen resulteert naar zijn mening in een gebrek aan zijn woning op grond van artikel 7:205 BW.

Preventieve maatregelen getroffen

De verhuurder betwist de standpunten van de huurder. Er zou geen sprake zijn van onrechtmatige overlast, en er zouden geen andere buren hebben geklaagd over de haan. De verhuurder is daarnaast van mening dat de buurman al voldoende maatregelen heeft getroffen om de overlast te voorkomen, door bijvoorbeeld een nachthok te bouwen.

Overlast gebrek aan woning

De kantonrechter gaat niet mee in het oordeel van de verhuurder en is van mening dat de verhuurder onvoldoende tegen de overlast heeft opgetreden. Dat de huurder ook rechtstreeks een procedure tegen zijn buurman had kunnen starten tot verwijdering van de haan doet niet daar niet aan af, en voorkomt niet dat (ook) de verhuurder kan worden aangesproken.

Verhuurder aansprakelijk voor geluidshinder

De kantonrechter oordeelt dat nu de verhuurder heeft nagelaten om adequate maatregelen te treffen hij tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn huurder een rustig huurgenot te verschaffen. Er is om die reden sprake van een gebrek aan het gehuurde in de zin van artikel 7:204 BW waardoor de verhuurder aansprakelijk is voor de geluidshinder die wordt toegebracht door de buurman.

Advocaat huurrecht in Amsterdam

De procedure toont aan dat er meerdere wegen naar Rome leiden. De huurder koos ervoor om niet zijn buurman, maar zijn verhuurder aan te spreken. Daarbij verzamelde hij aan de hand van onderzoek eerst bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
. AMS Advocaten staat u hierin graag bij.

Meer in Huurrecht
Advocaat huurrecht bedrijfsruimte - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Opschorting huur bij gebreken? Risicovolle strategie!

De huur niet betalen vanwege gebreken aan het gehuurde en zo de verhuurder dwingen tot herstel? Het kan een averechts...

Sluiten