4 min lezen

Werkgever heeft actieve informatieplicht over openstaande vakantierechten

NL

De jaarlijkse zomervakantieperiode staat weer voor de deur. Op basis van de wet hebben werknemers over ieder jaar waarin zij recht op loon hebben, recht op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Wanneer een werknemer korter dan één jaar in dienst is, wordt de aanspraak naar rato berekend. Veel werknemers hebben boven op het wettelijk minimum van viermaal de bedongen arbeidsduur per week recht op extra vakantiedagen. De zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. In principe geldt er voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van zes maanden. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze vervaltermijn niet. Op deze dagen is de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
van vijf jaar van toepassing. Maar wat gebeurt er als de werknemer zich niet bewust is van de opstaande vakantierechten en de gevolgen van het niet opnemen van de vakantiedagen? Vervallen of verjaren die vakantiedagen dan toch? Heeft de werkgever hier een actieve informatieplicht? Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Holland hier een uitspraak over gewezen waarin de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie ook wordt behandeld. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt deze uitspraak.

Oproepbasis

In de periode oktober 2011 tot juli 2020 werkte werknemer op oproepbasis voor Network Netherlands B.V. (Network Netherlands). Door het corona-virus vielen de werkzaamheden voor Network Netherlands begin 2020 stil waardoor de werknemer niet meer werd opgeroepen. Omdat de werknemer per 1 juli 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, zegde Network Netherlands de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met werknemer rechtsgeldig op.

Recht op niet genoten vakantie-uren?

De vraag die partijen verdeeld houdt is of de werknemer nog recht heeft op uitbetaling van de niet genoten vakantiedagen over de jaren 2011 tot en met 2014.

Sprake van arbeidsovereenkomst

Allereerst voert Network Netherlands aan dat de werknemer niet werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst. De werknemer weerspreekt dat door naar voren te brengen dat hij de werkzaamheden persoonlijk moest uitvoeren en daarbij ook de aanwijzingen en instructies van Network Netherlands moest opvolgen. De kantonrechter verwerpt dan ook het eerste verweer van Network Netherlands en concludeert dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Het feit dat de planning van de werkzaamheden in onderling overleg tot stand kwam, maakt dat niet anders.

Verval- en verjaringstermijn

De werknemer voert aan dat de verval- en de verjaringstermijn buiten beschouwing dienen te worden gelaten, omdat Network Netherlands niet heeft aangetoond dat zij hem op enig moment op de opgebouwde vakantie-uren heeft gewezen. Network Netherlands betwist dat en stelt zich op het standpunt dat de opgebouwde vakantie-uren zijn vervallen, omdat het opnemen van vakantie-uren in de situatie van de werknemer geen nuttig effect zou hebben gehad. Wel erkent Network Netherlands dat zij de werknemer niet heeft gewezen op het recht (en verval van) vakantiedagen. Ook de werknemer was daar tot begin 2020 niet van op de hoogte.

Werkgever moet werknemer tijdig en nauwkeurig informeren

Het Europese Hof van Justitie heeft op 6 november 2018 twee uitspraken gewezen waarin is bepaald dat een werkgever de werknemer tijdig en op nauwkeurige wijze moet informeren over zijn of haar vakantierechten en het moment waarop de vakantierechten vervallen, zodat de werknemer daar nog op tijd gebruik van kan maken. Als de werkgever nalaat om de werknemer actief te informeren dan komt het recht op vakantie en/of een financiële vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen niet te vervallen.

Handvest van de grondrechten rechtstreekse werking

Het recht op jaarlijks vakantie met behoud van loon is een wezenlijk beginsel van de Europese Unie en heeft ook een dwingend karakter. Alle werknemers kunnen een rechtstreeks beroep doen op dit beginsel, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrechten
van de Europese Unie.

Network Netherlands kan geen beroep doen op verval/verjaring van vakantiedagen

De kantonrechter oordeelt dat nu Network Netherlands (i) de werknemer niet over zijn vakantierechten heeft geïnformeerd, (ii) de werknemer niet in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en (iii) hem ook niet heeft gewezen op de gevolgen van het niet opnemen van de vakantiedagen, Network Netherlands ook geen beroep kan doen op het verval/de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
van de vakantiedagen.

Vordering wordt toegewezen

Dit heeft dan ook tot gevolg dat de vordering van de werknemer tot betaling van de opgebouwde vakantie-uren vanaf 1 oktober 2011 tot 1 januari 2015 wordt toegewezen. Wel matigt de kantonrechter de verzochte wettelijke verhoging naar 20%.

Conclusie

Deze uitspraak bevestigt nog maar eens dat het belangrijk is voor werkgevers om hun werknemers actief en op tijd te informeren over hun vakantierechten en erop te wijzen dat zij hun vakantiedagen verliezen als zij deze niet binnen de gestelde termijn opnemen. Doet een werkgever dat niet, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen. De werkgever zal dan de vakantiedagen op een later moment alsnog moeten toekennen of zelfs moeten uitbetalen als de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij is het voor werkgevers belangrijk om erop te letten dat zij ook kunnen bewijzen dat zij hun informatieplicht zijn nagekomen. Daarnaast blijkt uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie ook dat werkgevers hun werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid moeten bieden om de vakantiedagen op te nemen. Heeft u vragen over de informatieplicht met betrekking tot vakantiedagen, neem dan contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence