Onbereikbaar zieke werknemer handelt ernstig verwijtbaar en arbeidsovereenkomst eindigt per direct

In principe geldt er gedurende een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid een opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
bij ziekte. Hierop zijn een paar uitzonderingen. Een daarvan is de situatie waarin een zieke werknemer weigert mee te werken aan re-integratie. Ook de zieke werknemer heeft een aantal verplichtingen in het kader van de re-integratie. Zo dient de werknemer (i) te verschijnen bij het spreekuur van de bedrijfsarts, (ii) actief mee te werken aan het herstel, (iii) zich te onthouden van gedragingen die het herstel belemmeren of vertragen (iv) redelijke instructies van de werkgever (of door hem ingeschakelde deskundigen) op te volgen. Als de werknemer deze re-integratieverplichtingen aan zijn laars lapt, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
tijdens ziekte te ontbinden. Onlangs deed zich zo’n situatie voor. Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand bespreekt deze uitspraak.

Ziekmelding

De werkneemster trad eind 2015 in dienst bij A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. (A.S. Watson) als aankomend verkoopmedewerker bij Trekpleister. Op 13 november 2018 meldde de werkneemster zich ziek. De werkneemster kwam herhaald niet opdagen bij het spreekuur van de bedrijfsarts. Hierop heeft A.S. Watson de werkneemster tot twee keer toe schriftelijk gewaarschuwd en zelfs haar loon opgeschort totdat zij bij de bedrijfsarts zou verschijnen.

Koffiemoment

Op 8 januari 2019 verscheen de werkneemster bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts oordeelde dat de werkneemster geen benutbare mogelijkheden had voor het verrichten van eigen dan wel passend werk. Hierop betaalde A.S. Watson het opgeschorte salaris alsnog uit. Op advies van de bedrijfsarts spraken partijen af dat zij één keer per week een koffiemoment in het filiaal zouden hebben. De werkneemster zegde deze afspraak steeds af. In de eerstejaarsevaluatie maakten partijen opnieuw de afspraak dat de werkneemster wekelijks een koffiemoment zou hebben.

Re-integratie-inspanningen onvoldoende

In april 2019 sprak A.S. Watson de werkneemster erop aan dat zij (wederom) niet was verschenen op twee spreekuren van de bedrijfsarts. Haar salaris werd vanaf 12 april 2019 dan ook stopgezet. Ondanks de loonstop, kwam de werkneemster evenmin opdagen bij het spreekuur van een behandelaar van PSION. Hierop sommeerde A.S. Watson de werkneemster om onmiddellijk contact op te nemen met PSION. Ook dit liet de werkneemster na. In juli 2019 vroeg A.S. Watson een deskundigenoordeel aan het bij het UWV. Het UWV oordeelde dat de re-integratie-inspanningen van de werkneemster onvoldoende waren. Ondanks deze beslissing, liet de werkneemster opnieuw niets van zich horen.

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst

A.S. Watson verzoekt in deze procedure de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege (ernstig) verwijtbaar handelen van de werkneemster. De werkneemster heeft geen verweer gevoerd.

Redelijke grond voor ontbinding

De kantonrechter dient uit te gaan van het feitencomplex zoals A.S. Watson dit aan haar verzoek ten grondslag heeft gelegd, nu de werkneemster geen verweer heeft gevoerd. Uit die feiten blijkt dat A.S. Watson de werkneemster meerdere malen heeft verzocht haar wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen. Toch liet de werkneemster na daaraan te voldoen. Ook is de werkneemster ondanks herhaalde inspanningen van A.S. Watson (denk aan loonopschorting Het uitstellen van loonbetaling als pressiemiddel van een werkgever om een werknemer ergens toe te bewegen.
» Meer over loonopschorting
loonopschorting
, loonstop en meerdere schriftelijke waarschuwingen) onbereikbaar gebleven voor A.S. Watson, de bedrijfsarts, PSION en het UWV. De kantonrechter oordeelt dat deze omstandigheden een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren.

Herplaatsing niet aan de orde

De kantonrechter is van oordeel dat van A.S. Watson niet kan worden verlangd dat zij de mogelijkheden voor herplaatsing onderzoekt. Herplaatsing ligt simpelweg niet voor de hand.

Geen transitievergoeding en arbeidsovereenkomst eindigt per direct

De kantonrechter gaat nog verder door te oordelen dat de gedragingen van de werkneemster, of beter gezegd het nalaten van de werkneemster, kwalificeert als ernstig verwijtbaar. Dit betekent dat de werkneemster ook geen aanspraak kan maken op de wettelijke transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
. Omdat A.S. Watson heeft verzocht de arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk te ontbinden en omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met ingang van de dag ná de uitspraak van de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
op grond van artikel 7:671b lid 8 sub b BW. De kantonrechter wijkt daarmee af van de hoofdregel, welke inhoudt dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van tenminste één maand wordt ontbonden.

More in Arbeidsrecht
meetlint
Niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand geen dringende reden voor ontslag, maar leidt wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen zijn niet allemaal duidelijk, maar één daarvan is klip-en-klaar: je dient anderhalve meter afstand...

Close